เกณฑ์การวัดผล 22101

การวัดผลประเมินผล
คะแนน ระดับผลการเรียน
80-100 4
75-79 3.5
70-74 3
60-65 2.5
50-59 2
40-49 1.5
40-45 1
30-39 0