ก.ค.ศ. ไขข้อข้องใจเงินเดือนครู

 นายสุบรรณ กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่องการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามคุณวุฒิการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลในการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุวุฒิปริญญาตรี ในอัตรา ๑๕,๐๐๐ บาท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ รวมทั้งการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่  โดยให้มีผลบังคับใช้พร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุด้วยนั้น  มีผู้สอบถามเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นจำนวนมาก วันนี้จึงขอชี้แจงและทำความเข้าใจกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่า

                จากมติ คณะรัฐมนตรี ดังกล่าว ได้แบ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกเป็น ๒ ประเภท คือ บุคคลที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕  และบุคคลที่เข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  โดยมีแนวทางในการสร้างความเข้าใจดังนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม ตามแนบ)

                ๑. กลุ่มบุคคลที่เข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป จะได้รับเงินเดือนตามหลักการ เงินเดือนแรกบรรจุ + ค่าครองชีพ = ๑๕,๐๐๐ บาท เช่น ครูผู้ช่วย ปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี จะได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ ๑๑,๙๒๐ รวมกับเงินค่าครองชีพชั่วคราว ๓,๐๘๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนวุฒิการศึกษาอื่นก็จะได้รับในอัตราตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด          

                ๒. กลุ่มบุคคลที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ จะได้รับการชดเชยตามอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยพิจารณาจากคุณวุฒิทางการศึกษา อันดับตำแหน่ง และช่วงเงินเดือนที่ได้รับตามอัตราที่ปรับใหม่ ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยจากผลกระทบการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใน

                ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติตกเบิกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาย้อนหลังตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๕ จำนวน ๘๖,๐๐๐ คน เป็นเงินงบประมาณ ๑,๖๐๐ ล้านบาท

                สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ สำนักงาน ก.ค.ศ. เบอร์โทรศัพท์  ๐๒ ๒๘๐ ๓๒๒๙ – ๓๐ หรือ http://www.otepc.go.th/

 

ธมกร/สรุป

กิตติกร/ภาพ

                                                                                                                กลุ่มสารนิเทศ.สอ.สป


 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


person

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ผู้บริหาร