การอบรมเชิงปฏิยบัติการการจัดการความรู้

วันที่  29-30  กันยายน  2554  โรงเรียนพิมายวิทยา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้
ณ ห้องอบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิมายวิืทยา มีผู้เ้ข้ารัีบการอบรม จำนวน 75 คน  ผู้เ้ข้ารับการอบสามารถจัดทำเว็บฐานความรู้่  โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ได้จัดทำเนื้อหารายวิขา  ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนกา่รสอนตามนโยบายครูพันธ์ุใหม่ จัดแหล่งเรียนรู้ใหม่ เพืิ่อเด็กไทย
ยุคใหม่ภายใต้การบริหา่ีรจัดการใหม่

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


krumoo

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การงานอาชีพ