ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1

โรงเรียนพิมายวิทยาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ณ หอประชุมปาจิต โรงเรียนพิมายวิทยา เพื่อให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทราบข้อมูลด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน จากผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการในแต่ละกลุ่มงาน และรู้จักครูที่ปรึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ต่อไป

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี