ประกวดมารยาทไทย

สภานักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาจัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทยขึ้น ระหว่างวันที่ 3 - 12 กันยายน 2556 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีจรรยา มารยาทที่ดีงามของคนไทย ซึ่งมีผลการประกวดมารยาทไทยของแต่ละระดับชั้นเป็นดังต่อไปนี้
 

ผลการประกวดมารยาทไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 1

ม.1/4    เด็กชายพลากร  ปานาสา        เด็กหญิงจุฑารัตน์  สวัสดี                  

ม.1/8    เด็กชายภูธเนศ  การถาง         เด็กหญิงกัลยกร  ลีเลิศ

รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 3                     

ม.1/3    เด็กชายชาคริต  ชูชื่น            เด็กหญิงปริยากร  ศิริอาจ

รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 4

ม.1/9     เด็กชายอัศวเดช  สินสวัสดิ์     เด็กหญิงทิพย์สุดา  พูลกลิ่น

รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 5

ม.1/6     เด็กชายนราวัฒน์   บัวแก้ว      เด็กหญิงสริตา  บุญวิชัย

ม.1/12   เด็กชายกรีนฤเบศร์  ดีเยี่ยม      เด็กหญิงอัญมณี  จันทร์กลาง

รางวัลเหรียญเงิน 

ม.1/1     เด็กชายสิรภพ  ศรีเขียว          เด็กหญิงญาณิศา  พะนัด

รางวัลเหรียญทองแดง

ม.1/7     เด็กชายธนภัทรนิ่มพิมาย         เด็กหญิงสุนันทา  ทองแถม

ม.1/14   เด็กชายชานุพันธ์  จันพิมาย      เด็กหญิงนัฎฐา  นากดิลก

รางวัลชมเชย

ม.1/5     เด็กชายธนากร  นัยสุนทร        เด็กหญิงสุวพัชร  พินิจด่านกลาง  

ผลการประกวดมารยาทไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 

รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 1

ม.2/12      เด็กชายบริบูรณ์  พนมมา         เด็กหญิงอารีลักษณ์  จำปาอ่อน

รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 2

ม.2/2        เด็กชายธนาคาร  แนบกลาง      เด็กหญิงกมลชนก  สุขสบาย

ม.2/11      เด็กชายณัฐวุฒิ  หนองงู           เด็กหญิงจิตรวรรณ  ชาวสวน

รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 4

ม.2/6        เด็กชายณัฐพนธ์  จันทร์กระจ่าง   เด็กหญิงพรทิพย์  แสงนาค                               

รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 5

ม.2/1        เด็กชายชลกร  ปราสาทสูง       เด็กหญิงวราพรรณ  พันธุ์ชัย                            

ม.2/9        เด็กชายพัทรพล  พลนรา          เด็กหญิงอาลิตา  เพ่งพิศ

รางวัลเหรียญทองอันดับที่   6

ม.2/5        เด็กชายชูเกียรติ  จงยัง           เด็กหญิงขวัญฤทัย  เกิดมะเริง

รางวัลเหรียญเงิน

ม.2/3       เด็กชายพัฒนากร  ศรีเขียว         เด็กหญิงดลภัค  สุขเกษม

รางวัลเหรียญทองแดง

ม.2/14     เด็กชายปองพล  สุวรรณปัญญา    เด็กหญิงกิ่งเพชร  ฉุดพิมาย 

ผลการประกวดมารยาทไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 1

ม.3/9       นายสิทธิชัย  ยันพิมาย               เด็กหญิงจิตราพร  เบาแรง

รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 2

ม.3/2        เด็กชายชนาธิป  ชอบรักษ์          เด็กหญิงกรรณิกา  ธนจตุรงค์สิริ

รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 3

ม.3/1        นายยุทธชัย   ผลพิมาย              เด็กหญิงจิดาภา  ป้อมหิน

รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 4

ม.3/3       เด็กชายศุภกร  ผึ้งทอง                เด็กหญิงเกวลิน  หิ้วพิมาย   

รางวัลเหรียญทองอันดับที่   5

ม.3/8       เด็กชายพงษ์ศธร  เทียนดำ           เด็กหญิงวชิราภรณ์  ไชยสีหนาท

ม.3/12      เด็กชายวัชรพล  ยันตะพันธ์          เด็กหญิงธิดารัตน์  สอนสุม               

รางวัลเหรียญเงินอันดับที่  1

ม.3/11      เด็กชายศุภากร  โจ้พิมาย             เด็กหญิงเจนจิรา  ชมกลาง

รางวัลเหรียญเงินอันดับที่ 2

ม.3/4       เด็กชายเมธี  แตงอ่อน                 เด็กหญิงปาณิศาสินสวัสด์

รางวัลเหรียญเงินอันดับที่  3

ม.3/5       เด็กชายปฐมพร  มุ่งปานกลาง        เด็กหญิงรัชนก  ภาพนอก

รางวัลเหรียญทองแดงอันดับที่ 1

ม.3/7       เด็กชายศุภกร  เจกรัมย์                เด็กหญิงระสา  ควบพิมาย

รางวัลเหรียญทองแดงอันดับที่  2

ม.3/6       เด็กชายพิเชษฐ ทรัพย์สุข             เด็กหญิงอลิชา  พริ้งกลาง

ผลการประกวดมารยาทไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 

รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 1

ม.4/10      นายกิตติภูมิ  อุปา                      นางสาวกฤตพร  ไชยริบูรณ์

รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 2

ม.4/6        นายรัฐศาสตร์  นาคขำ                 นางสาวไพลิน  งานแข็ง

รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 3

ม.4/4        นายสุปวีณ์แผนพิมาย                  นางสาวศิริลักษณ์  วิฑูรย์

รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 4

ม.4/1       นายศาศวัต  เกิดสุข                     นางสาวสุรีรัตน์  อาจปรุ    

ม.4/7       นายภควัต  สินโทรัมย์                  นางสาวจริยา  หมอยา

รางวัลเหรียญทองอันดับที่   5

ม.4/2       นายเนติวิทย์  คงแจ้งพะเนาว์          นางสาวสโรชา  บัวขาว 

รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 6

ม.4/8        นายกนกพล  จันทะคุณ                นางสาวสุนิตรา  พรหมเอาะ

รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 7

ม.4/11     นายวรรณกร  ท่วมตะคุ                 นางสาวสุวนันท์  ศรีวิไล

รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 8

ม.4/5       นายธีรภัทร  สามัคคี                    นางสาวนุชวรา  สินสวัสดิ์

ผลการประกวดมารยาทไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 1

ม.5/1       นายวงศกร  สงนอก                    นางสาวสานฝัน  โมพันดุง

รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 2

ม.5/8      นายธนพล  มุ่งโนนบ่อ                   นางสาวณัฐริกา  ควบพิมาย

รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 3

ม.5/9     นายเนวิน  แสวงสุข                       นางสาวอัฐภิญญาลมพิมาย

ม.5/11   นายกิตติกวิน  ผลนา                      นางสาวปวีณา  เชื่อฟัง

รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 4

ม.5/3      นายวรัญญู  ศิริชัย                       นางสาวนิศาชล  รักษา

ม.5/6      นายวิทยา  สุวรรณ์                      นางสาวสกุลรัตน์  กลางสวัสดิ์

รางวัลเหรียญทองอันดับที่  5

ม.5/4      นายจักรีชัย  ภูมิกำเนิด                  นางสาวกนกกาญจน์  รักชาติ                           

รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 6

ม.5/7      นายวิทยา  ชมกลาง                    นางสาวอริศรา  ชินกลาง

ม.5/13    นายนัฐพล  สุขเกษม                    นางสาวธิติมา  กล้าหาญ                    

รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 7

ม.5/12    นายมานะชัย  รื่นเริง                    นางสาวชลธิชา  โนนรุ่งเรือง

รางวัลเหรียญเงินอันดับที่  1

ม.5/10    นายพรราชฤทธิ์  โพธิ์กลิ่น             นางสาวทิวาพร  แฟนพิมาย                             

รางวัลเหรียญเงินอันดับที่  2

ม.5/5     นายณัฐพล  สำราญดี                    นางสาวรัชดาทิพย์  สุขสว่าง

ผลการประกวดมารยาทไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 1

ม.6/2     นายปรเมศ  เพ็ชรลา                      นางสาวอภิชญา  พินิจด่านกลาง

รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 2

ม.6/4     นายพชรกร  อาจศึก                      นางสาวธารารัตน์  พันธุโอสถ

ม.6/6     นายภทรวัฒน์พิรักษา                     นางสาวจิราวรรณ  นาแพง               

รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 4

ม.6/5      นายจิรวัฒน์  โชคค้า                    นางสาวฐานิดา  เลาเหล็ก

รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 5

ม.6/3      นายโกเมฆ  ศรีนวกะตระกูล            นางสาวนาฏลดา  ขาวเมืองน้อย

รางวัลเหรียญทองอันดับที่  6

ม.6/7      นายกุลโรจน์  อ้อยกลาง               นางสาวเบญจวรรณ  พูนวรรณกุล

รางวัลเหรียญเงินอันดับที่   1

ม.6/1      นายกิตติพงศ์  ภิญโญ                  นางสาวปณิตา  ซาพิมาย

รางวัลเหรียญเงินอันดับที่ 2

ม.6/11    นายชานนท์  กูลพิมาย                 นางสาวจรรยา  ประเสริฐการ

รางวัลเหรียญทองแดง

ม.6/12   นายชาญโชค  ด้วงพิมาย               นางสาวปิยะพร  มาทับ

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี