มอบของพระราชทาน อ.พิมาย

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมาชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่ อำเภอพิมาย จำนวน ๕๐๐ ถุง ในการนี้ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทาน ณ หอประชุมปาจิต โรงเรียนพิมายวิทยา วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพและทันตกรรม สำนักงานอัยการสูงสุด จัดหน่วยให้บริการปรึกษากฎหมาย และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดหน่วยเผยแพร่ความรู้แก่ราษฎรในพื้นที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และโรงเรียนพิมายวิทยา โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงได้จัดนิทรรศการผลงานนำมาแสดงในงานนี้ด้วย

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี