อบรมครูตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา รุ่นที่ 3 ประถมศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสพฐ.จัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ETV และ OBEC Channel ไปที่ยังศูนย์การอบรมสะเต็มศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งโรงเรียนพิมายวิทยา(สพฐ. 41) เป็นศูนย์การอบรมสังกัด สพฐ. ได้จัดการอบรมครู รุ่นที่ 3 ระดับประถมศึกษา ณ อาคารรัฐประชาสมาคาร โรงเรียนพิมายวิทยา ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 มีครูเข้ารับการอบรม 190 คน

ดูภาพทั้งหมดรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี