โครงงานคณิตศาสตร์คว้ารางวัล

การประกวดแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กลุ่มคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี ในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัล ชมเชย อันดับที่ 1 ประเภทโครงงานคณิตศาสตร์ ในหัวข้อ ' โครงงานความสัมพันธ์ของปริมาตรรทรงกลมที่อยู่ภายในและภายนอกของปริซึมทรงลูกบาศก์ โดยใช้ Triple integrals 'ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 21 โรงเรียนจากทั่วประเทศ ผลการแข่งขัน เป็นดังนี้

ชนะเลิศ  โรงเรียนสตรีอ่างทอง จ.อ่างทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนชัยภูมิภัดดีชุมพล  จ.ชัยภูมิ
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสิงห์บุรี  จ.สิงห์บุรี
ชมเชยอันดับ 1 โรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
ชมเชยอันดับ 2 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์
ชมเชยอันดับ 3 โรงเรียนศรีบุญยานนท์ จ.นนทบุรี

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
1. นางสาวณัฐญา  อู่พิมาย นักเรียนชั้น ม.6/2
2. นางสาวสุมิตรา  สุวรรณโคตร นักเรียนชั้น ม.6/2
3. นางสา่วสุพิชญา  นาเมือง  นักเรียนชั้น ม.6/2
4. นายศตวรรษ  แข็งแรง  นักเรียนชั้น ม.6/2
ครูที่ปรึกษาโครงงาน  คุณครูสมพร  บุญประมวล


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี