รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ หนึ่งโรงเรียน หนี่งนวัตกรรม 2562

               ด้วยคุรุสภาได้ดำเนินการคัดสรรผลงาน 'หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม' (One School One Innovation: OSOI)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทและเป้าหมายการพัฒนา และเพื่อคัดสรรผลงานนวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการสร้างขวัญ กำลังใจแก่สถานศึกษาในรูปแบบการนำเสนอผลงานนวัตกรรม ผลการประเมินคุณภาพผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 “ ระดับประเทศ โดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในงานและเข้าร่วมชมการแสดงผลงาน  ซึ่งโรงเรียนพิมายวิทยาโดยการนำของรองผู้อำนวยการเบญจวรรณ  จินดาฤทธิ์ และคณะได้เข้าร่วมแสดงผลงานในชื่อ การบริการสังคมโดยใช้รูปแบบ PHIMAI Model สู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน ระว่างวันที่ โดยเมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี และผลการแสดงผลงานได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดระดับประเทศ  ซึ่ง ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา ได้เป็นประธานมอบรางวัล สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ในการประชุม ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 เรื่อง “ครูแห่งอนาคต  เพื่อผู้เรียนแห่งอนาคต” (Future Teachers For Future Learners) 

               ขอแสดงความขอบคุณกับคณะครูผู้ร่วมเตรียมการและนำผลงานไปจัดแสดงและขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน ที่ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัล'หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม' ปี 2562 ที่นำความภาคภูมิใจมาสู่พิมายวิทยาอีกครั้ง 

               รายชื่อสถานศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ได้รับรางวัล 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมระดับประเทศ ประจำปี 2563  จำนวน  40  สถานศึกษาได้แก่

เหรียญทอง
1. โรงเรียนพิมายวิทยา              จ.นครราชสีมา
2. โรงเรียนเชียงยืนวิทยา            จ. นครพนม
3. วิทยาลัยเทคนิค สุราษฎร์ธานี  จ.สุราษฎร์ธานี
4. วิทยาลัยการอาชีพไชยา         จ.สุราษฎร์ธานี 
5. โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จ. นนทบุรี
6. โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย    จ. ศรีสะเกษ
7. โรงเรียนบางพลีพัฒศึกษาลัย   จ. สมุทรปราการ
8. โรงเรียนราชินีบูรณะ                จ. นครปฐม 
9. โรงเรียนบ้านไร่วิทยา               จ.อุทัยธานี
10. วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี       จ.ชลบุรี
11. โรงเรียนกุตาไก้วิทยา             จ.นครพนม
12. โรงเรียนน่านประชาอุทิศ         จ.น่าน

เหรียญเงิน
1. โรงเรียนเทศบาล1 วัดแก่นเหล็ก    จ.เพชรบุรี
2. โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม             จ.ลำปาง
3. โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญาวัดใหญ่อินทาราม  จ.ชลบุรี
4. โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร            จ. มหาสารคาม
5.วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ                  จ.บึงกาฬ
6. โรงเรียนวัดศรีดอนชัย                    จ.เชียงใหม่
7. วิทยาลัยการอาชีพฝาง                  จ.เชียงใหม่
8. โรงเรียนบ้านวังแข้                        จ.อุดรธานี
9. โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2   จ.กรุงเทพฯ
10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จ.กรุงเทพฯ
11. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย  จ.เชียงราย
12.โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา                    จ.เลย
13.โรงเรียนวัดวันยาวล่าง(รัฐปัญญานุกูล)   จ.จันทบุรี
14.โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา              จ.มุกดาหาร
15.โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม         จ.กาญจนบุรี

เหรียญทองแดง
1.ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสุรินทร์        จ.สุรินทร์
2.โรงเรียนบ้านน้ำปาย                              จ.น่าน
3.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา80                        จ.สงขลา
4.โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์                 จ.กำแพงเพชร
5.โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์              จ.เชียงราย
6.โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส                   จ.กรุงเทพฯ
7. โรงเรียนบ้านบ่อสร้าง(ผลานิวรรต)         จ.สกลนคร
8.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยลัยนครปฐม   จ.นครปฐม
9.โรงเรียนวิเชียรมาตุ2                              จ.ตรัง
10. โรงเรียนเชียงของวิทยาคม                  จ.เชียงราย
11.โรงเรียนท่าแร่ศึกษา                            จ.สกลนคร
12.โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์                จ.นครสวรรค์
13.ศุนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี  จ.กาญจนบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี