ค่ายคอมพิวเตอร์ห้องเรียนพิเศษ 2562

               งานคอมพิวเตอร์จัดการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อนำเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 ตามโครงการพัฒนาความสามารถการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  นักเรียนเข้าร่วมเป็นนักเรียนชั้น ม.1/1 , ม.2/1 และ ม.3/1 จำนวน 90 คน หัวข้อการอบรมได้แก่ การใช้ Google App for Education , การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพกราฟิกเพื่อนำเสนองานทางวิทยาศาสตร์ และการตัดต่อวีดิโอโดยใช้ Mobile Application จัดการอบรมระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 โดยผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา นายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ดังภาพกิจกรรม

 

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี