ประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษ 2563

      โรงเรียนพิมายวิทยาได้นำนักเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคคะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 9 - 10 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผลการประชุมและนำเสนอผลงานของนักเรียนพิมายวิทยาเป็นดังนี้
 

ผลการประเมินการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลระดับชมเชย งานวิจัย เรื่อง  Natural  Straw                   
    ผู้จัดทำ           นายกชกร  ช่างโคตรพะเนา       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
                            นางสาวศศิกานต์ แก้วกลาง       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
                            นางสาวเมธาวี    แก้วโลมา         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
    ครูที่ปรึกษา      นางสาววิไลพร แก้วสืบตระกูล 
                            นางสาวพิราวรรณ  พิมพ์สูงเนิน


ผลการประเมินการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ภาคภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับเหรียญทอง 3 โครงงาน และ ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับเหรียญเงิน  5 โครงงาน ดังนี้


 

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี