การนำเสนอผลงานวิจัย โครงการพัฒนานักวิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์

กิจกรรมการแข่งขัน การนำเสนอผลงานวิจัย โครงการพัฒนานักวิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ผลการแข่งขัน นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร  งานวิจัย เรื่อง  การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของไลเคน และการประเมินคุณภาพอากาศโดยใช้ไลเคนเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ    
    ผู้จัดทำ      เด็กชายณัฐวัฒน์   ปุ๋ยนอก                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
                      เด็กหญิงชุติมา  แสงอ่อน                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
                      เด็กหญิงฐปนรรฆ์  หลงเทพอรชุน       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
   
ครูที่ปรึกษา     นางสาววิไลพร แก้วสืบตระกูล 
                          นางสาวพิราวรรณ  พิมพ์สูงเนิน


ได้รับรางวัล รางวัลชมเชย เงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร งานวิจัย เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพของดินกับสัตว์ขนาดเล็กในดินบริเวณเมืองเก่า บริษัทเกลือพิมาย
ผู้จัดทำ   เด็กหญิงชนานันท์   ประกอบผล    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
              เด็กหญิงณัชชา      ใจเย็น        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
              เด็กหญิงลภัสรดา    ฉัตรสิริโรจน์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ครูที่ปรึกษา    นางสาวอรอุมา  แก้วกล้า
                     นางสาวปรารถนา สืบค้า

 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี