รางวัลงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2563 ขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยโรงเรียนพิมายวิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันดังนี้

- การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  นางสาวศศิกานต์  แก้วกลาง และนางสาวกนกกาญจน์ วนาภรณ์

ครูผู้ควบคุม คุณครูรุ่งทิพย์  โด่งพิมาย และคุณครูโสภา  ละดาดก

- การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  เด็กชายธนดล  แทนกลาง
                                เด็กชายวรัท  ยางกลาง
                                เด็กชายศุภณัฐ ประจิตร 

ครูผู้ควบคุม คุณครูทัศนีย์  รอดกลาง และคุณครูวรกมล  ยางกลาง

- การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  เด็กชายศิวกรณ์  รอดกลาง
                                เด็กชายธนกฤต  อัครภาธนพร
                                เด็กชายธนภัทร  สร้างสีทา

ครูผู้ควบคุม คุณครูรัศมี  สุขเกษม และคุณครูจารุวิชญ์  วงศ์เจริญ

- การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลายได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  นายธาวิน  นาดี  
                                นางสาวอาทิตญา  นาเท
                                นางสาวศศิธร  แสงงาม

ครูผู้ควบคุม คุณครูสมพร บุญประมวล และคุณครูเอกชัย บุญทิสา

-  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของดินกับสัตว์ขนาดเล็กในดินบริเวณเหมืองเก่า บริษัท เกลือพิมาย จำกัด  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

ผู้แข่งขัน       เด็กหญิงลภัสรดา      ฉัตรสิริโรจน์     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
                      เด็กหญิงณัชชา        ใจเย็น         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
                      เด็กหญิงชญาน์นันท์    ประกอบผล    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
 

ครูที่ปรึกษา     นางสาวอรอุมา        แก้วกล้า และนางสาวปรารถนา    สืบค้า
 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เรื่อง การศึกษาไมโครพลาสติกในกระเพาะอาหารของปลาน้ำจืดบางชนิดในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

ผู้แข่งขัน      นางสาวอภิชญา    โพธิ์จันทร์     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
                   นางสาวรวีวรรณ    เพลงเสนาะ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
                   นางสาวสสิภา        เสนามนตรี    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ครูที่ปรึกษา     นายณัตพล    พลธรรม และ นายศุภพงษ์    เนียมเที่ยง
 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี