ประกวดโครงงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2565

         วันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในงานสัปดาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยนักเรียนได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

1. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท

โครงงานเรื่อง เรื่อง ระบบแจ้งเตือนช่วยทานยาโดยใช้ฟังก์ชันจาก LINE Developers

นักเรียนผู้จัดทำ
1. นางสาวณัฐธิยา นิมอนุสสรณ์กุล ม.6/1
2. นายยิ่งยง รัชชภาคโสภณ  ม.6/1
3. นางสาวสุธีกร ถอยกระโทก ม.6/1

ครูที่ปรึกษา
1. นายสมพล ระวังงาน
2. นายเอกชัย บุญทิสา


2. รางวัล ชมเชย สาขา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 500 บาท

โครงงานเรื่อง เครื่องดักจับฝุ่นไฟฟ้าสถิตจากเส้นใยผักตบชวาและฟางข้าว

นักเรียนผู้จัดทำ
1. นายกันตภณ รักกุศล   ม.6/1
2. นายสรัล  นันทศักดิ์ภิญโญ  ม.6/1
3. นางสาวพีรดา  บุญเครื่อง ม.6/1

ครูที่ปรึกษา
1. นางสาววริศรา วัชรพาณิชย์
2. นางสาวปาณิสรา อำมะรีณ์
 

สำหรับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา นักเรียนได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้

1. รางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ
ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท

โครงงานเรื่อง  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของน้ำและปริมาณไมโครพลาสติกในแหล่งน้ำลำจักราช

นักเรียนผู้จัดทำ
1. นางสาวกมลพร จําเริญเนาว์
2. นางสาววรัชยา เพียรการ
3. นางสาวสุดารัตน์ กุศล

ครูที่ปรึกษา
1.นายณัตพล  พลธรรม
2.นางสาวภัทรชา  สุขสบาย

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี