ประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษฯ

           การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงาน โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
โรงเรียนพิมายวิทยาส่งผลงาน 10 โครงงาน ได้รับรางวัลดังนี้
          1. รางวัลเหรียญทอง 9 โครงงาน
          2. รางวัลเหรียญเงิน  1 โครงงาน 

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี