รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ปี 2565

       เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566  นายชูชีพ แรงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา เข้ารับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับประเทศ  จาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ณ หอประชุมคุรุสภา  โดยโรงเรียนพิมายวิทยาได้พัฒนาและส่งผลงาน “การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้ BOMB Model” เข้าคัดสรร ได้รับเหรียญทองระดับภูมิภาค และผลงานได้รับเหรียญทองระดับประเทศ มีผู้ร่วมพัฒนานวัตกรรมดังนี้ นายชูชีพ แรงใหม่ , นางสาวเบญจวรรณ จินดาฤทธิ์ , นางสาวรสลิน วัชรพาณิชย์ , นางอารยา รอดพิพัฒน์ , นางลัดดาวัลย์ รักกุศล , นายสรชัย จงกล , นายธีรศิลป์ นิยมสุข , นายศุภพงษ์ เนียมเที่ยง , นางสาวปรารถนา สืบค้า , นายกิตติทัต หล่าบุญทัน , นางสาวปัทมา นามแสงผา , นางสาววิไลพร แก้วสืบตระกูล , นางสาวจิตตนันท์ ดีใหม่ , นายณัตพล พลธรรม , นางสาวหทัยชนก ชนะชัย , นางสาวสาวิตรี พอกกลาง , นางสาววริศรา วัชรพาณิชย์  และขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี