ประชุมชี้แจงการจัดสอบห้องเรียนพิเศษฯ 2566

          ประชุมชี้แจงการจัดสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566

           ตามที่โรงเรียนพิมายวิทยาได้ดำเนินการจัดสอบเข้าเรียนต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566 และได้ประกาศผลการสอบและรายงานตัวนักเรียนดังกล่าวในวันที่ 8 มีนาคม 2566 ไปแล้วนั้น ภายหลังพบว่าการประมวลผลข้อมูลเกิดความผิดพลาด โรงเรียนจึงได้ยกเลิกประกาศผลการสอบฉบับลงวันที่ 7 มีนาคม 2566 และได้ตรวจสอบข้อมูลพร้อมทั้งประมวลผลคะแนนใหม่ และได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกฉบับใหม่ ลงวันที่ 8 มีนาคม 2566 และรายงานตัวนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 9 มีนาคม 2566 นั้น

            เพื่อเป็นการชี้แจงต่อผู้ปกครองถึงเหตุผลในการยกเลิกประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ฉบับวันที่ 7 มีนาคม 2566 โรงเรียนจึงได้จัดประชุมชี้แจงการจัดสอบเข้าเรียนต่อดังกล่าวขึ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00น. โดยมีผู้ปกครองผู้ได้รับผลกระทบ ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตอำเภอพิมาย สื่อมวลชน คณะกรรมการสถานศึกษา นายกสมาคมผู้ปกครองและครู นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพิมายวิทยา ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๓ และ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ร่วมรับฟังการชี้แจงข้อเท็จจริงจากทางโรงเรียนถึงขั้นตอนการดำเนินการจัดสอบตั้งแต่กระบวนการรับข้อสอบ การจัดทำข้อสอบ การควบคุมห้องสอบ การตรวจข้อสอบ และการประมวลผลการสอบ โดยการประกาศผลการสอบที่ผิดพลาดนี้เกิดจากการประมวลผลข้อมูลผิดพลาด ทำให้ต้องมีการตรวจสอบและประกาศผลการสอบใหม่ ทั้งนี้เครือข่ายผู้ปกครองได้ดูผลคะแนนในกระดาษคำตอบเฉพาะในส่วนของบุตรหลานของตนเองฉบับจริงเป็นรายบุคคล เพื่อเทียบผลคะแนนตามประกาศผลการสอบ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๓ และ ป.ป.ช. จังหวัด กำกับการดำเนินงานการตรวจสอบตลอดจนเสร็จสิ้น ทำให้เครือข่ายผู้ปกครองได้เข้าใจถึงเหตุผลในการประกาศผลใหม่ดังกล่าว

              จากการประชุมชี้แจงดังกล่าวโรงเรียนได้ขออภัยต่อผู้ปกครองในความผิดพลาดในการประมวลผลและจะปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก และขอขอบคุณคณะเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา นายกสมาคมผู้ปกครองและครู นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพิมายวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครู  และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๓ และ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมาที่มาร่วมประชุม รับฟัง สังเกตุการณ์และร่วมตรวจสอบ เพื่อเป็นการยืนยันการจัดลำดับผลสอบของนักเรียนรอบที่สองมีความถูกต้อง โปร่งใส ตามขั้นตอน นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ของ  Facebook ป.ป.ช.ภาค 3

ลิงค์รายละเอียด https://t.ly/twcE

มีเนื้อหาดังนี้

🏫 ป.ป.ช. ภาค ๓ และ ป.ป.ช. โคราช ลงพื้นที่ด่วนเร่งแก้ไขปัญหา การประกาศผลเข้าเรียนผิดพลาด ของโรงเรียนพิมายวิทยา 

     📍ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๓ ได้รับการแจ้งเบาะแสจากเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ กรณีการประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของโรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีการเรียกรับรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ แต่ภายหลังพบว่ากระบวนการประมวลผลข้อมูลมีความผิดพลาดทางโรงเรียนจึงได้ยกเลิกประกาศดังกล่าว และประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่รอบสองพร้อมรายงานตัว เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ทำให้เครือข่ายผู้ปกครองมีความไม่พอใจเนื่องจากบุตรหลานของตนเอง ไม่ได้มีรายชื่อในรอบที่สองนี้

     📍เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ปกครองและบุตรหลานของตนเองที่มีรายชื่อในรอบแรก และตั้งประเด็นคำถามการดำเนินงานสอบคัดเลือกนักเรียน มีความโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือไม่ อย่างไร นั้น

     📍ล่าสุด วันนี้ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณัฐวุฒ ขมประเสริฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค ๓ ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๓ และ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าว ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู เครือข่ายผู้ปกครองผู้ได้รับผลกระทบ และชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตอำเภอพิมาย ร่วมรับฟัง การชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงจากทางโรงเรียน

     📍จากข้อสรุปดังกล่าว พบว่า ทางโรงเรียนได้ยอมรับสาเหตุทั้งหมดเกิดจากทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการประมวลผลข้อมูลผิดพลาด และขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ยืนยันการจัดลำดับผลสอบของนักเรียนรอบที่สองมีความถูกต้อง โปร่งใส ตามขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งเครือข่ายผู้ปกครองยังไม่ปักใจเชื่อ

    ➡️ สำนักงาน ป.ป.ช. จึงเสนอให้ทางโรงเรียนได้เปิดเผยผลคะแนนการสอบใหม่และชี้แจงหลักเกณฑ์การตรวจ เพื่อให้เครือข่ายผู้ปกครองได้ดูผลคะแนนในแบบทดสอบเฉพาะในส่วนของบุตรหลานของตนเองฉบับจริงเป็นรายบุคคล เพื่อเทียบผลคะแนนและข้อเท็จจริงทั้งสองรอบ โดยมีสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๓/จังหวัด กำกับการดำเนินงานการตรวจสอบตลอดระยะเวลา ในครั้งนี้

   📍จากกระบวนการดำเนินงานดังกล่าว ทางโรงเรียนได้ชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การตรวจข้อสอบเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมตอบประเด็นข้อสงสัยของตัวแทนผู้ปกครองจำนวน ๕ ราย ที่ตรวจสอบข้อมูลผลคะแนนการสอบที่เกี่ยวข้องโดยละเอียด ทำให้เครือข่ายผู้ปกครองยอมรับและเข้าใจข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ถึง กระบวนการประกาศผลผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของโรงเรียนพิมายวิทยา เกิดจากความผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่จริง และเป็นกำลังใจให้ทางโรงเรียนที่ดำเนินการจัดสอบด้วยความโปร่งใส สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ได้

      📍ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค ๓/จังหวัด ได้เสนอแนะทางโรงเรียน หาแนวทางการดำเนินงานการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมเร่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจในพื้นที่เพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับมาและกำหนดมาตรการที่รัดกุมในการรับสมัครนักเรียนห้องปกติในช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ เน้นย้ำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ตามประกาศสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๓๙๐๙ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด

      📍และ สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค ๓/จังหวัด จะมีการตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อย่างต่อเนื่อง พร้อมอาสาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในปี ๒๕๖๖ ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี