หัวใจนักปราชญ์ ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ั

หัวใจนักปราชญ์ ๔

พระธรรมนำสุข : รวบรวมพระธรรมทั้ง ๔ อย่าง ไว้เพื่อความสะดวก แด่ผู้ที่สนใจในธรรมะ เพื่อได้ศึกษา ค้นคว้า เหมาะแก่ผู้ที่สนใจธรรมะทั่วไป รวบรวมจากหลายที่ เพื่อเป็นการให้ธรรมะเป็นทาน เป็นการเผยแผ่พระธรรมของพระพุทธเจ้า

ณ โอกาสนี้ ขออนุโมทนากับทุกท่านที่เป็นต้นธรรมทั้งหลาย เล่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ผู้มีบุญทั้งหลาย ที่ร่วมช่วยกันในกึ่งพุทธกาลนี้ ให้ท่านทั้งหลายมีโอกาส สะดวก ปลอดภัย ตลอดเส้นทางสร้างบารมีให้สมความตั้งใจ ด้วยเจตนาที่สว่างมาแล้วก็สว่างไป จรัญจ้าแห่งปัญญาภายใน

พร้อมสักการะพระพุทธเจ้า ที่ทรงตรัสรู้ และสั่งสอนธรรมแก่สัตว์โลก

สักการะพระธรรม ของพระพุทธองค์

สักการะพระสงฆ์ ที่ท่านประพฤติ ปฏิบัติ ตามคำสั่งสอนและบรรลุธรรมได้จริง

ด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศล ด้วยดวงจิตที่ได้หมั่นฝึกจิต เจริญสมาธิ วิปัสสนากรรมฐาน จงเป็นพลังปัจจัย ให้ผู้อ่านมีความสุข ความเจริญ มีดวงตาเห็นธรรม รู้แจ้งเห็นจริง ในสัจธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เป็นอมตะชีวิต สถิตในดวงจิตแห่งสัจธรรม ชี้หนทางแห่งการดับทุกข์อย่างสิ้นเชิง อิสระ หลุดพ้น พบสุขที่แท้จริง คือมรรค ผล นิพพานในปัจจุบันชาตินี้ เทอญ.

หัวใจนักปราชญ์ ๔ (๑)

สุ. จิ. ปุ. ลิ.

สุ. อันหมายถึง ฟัง ฟังให้ได้ศัพท์ สดับในจิต

จิ. อันหมายถึง คิด คิดให้ลึก ซึ้งในคำสอน

ปุ. อันหมายถึง ถาม ถามสิ่งที่สงสัยจริงๆ

ลิ. อันหมายถึง ลิขิตซ้อนเขียน เขียนบทกำหนดจำให้มั่น

หัวใจนักปราชญ์ ๔ (๒)

ส. สุตะ อันหมายถึง ฟังคำสั่งสอน ทุกวรรค ทุกตอน ต้องผ่านทางช่องหู ให้หมั่นเพียรศึกษาเป็นประจำ ดังที่ว่า 'ฟังคำครูไว้ จะรอบรู้เรื่องราวที่เข้ามา'

จิ. จินตะ อันหมายถึง หมั่นคิด คอยเอาจิตตรองตรึกการศึกษา ขวนขวายค้นคิดทุกมวลวิชา เกิดปัญญาแจ่มกระจ่างสิ้นคลางแคลง

ปุ. ปุจฉา อันหมายถึง หมั่นถาม อันซึ่งเนื้อความที่สงสัยในทุกแห่ง ให้คุณครูรู้ดีช่วยชี้แจง จนรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งเอย

ลิ. ลิขิต อันหมายถึง หมั่นเขียน เป็นแบบ เป็นบทเรียนทั้งมวล ควรขยัน เอาใจใส่ จดจำเป็นสำคัญ ทำให้ครบครันทั้งสี่ หนทางเจริญ

( ฟังให้หมด จดให้มาก ปากต้องไว ใจต้องคิด )

'เรียนให้จริง เรียนให้รู้ ตามครูสอน

ทุกขั้นตอน ต้องเข้าใจ สงสัยถาม

อย่าเรียนเล่น เรียนหลอก นอกเนื้อความ

หากเรียนตาม ไม่ทัน ต้องขยันเรียน

เรียนธรรมะ จากตัวเรา เอาเป็นหลัก

ต้องใจรัก พิจารณาไป ในสังขาร

มองให้เห็น เอาปัญญา มาวิจารณ์

มิช้านาน จะถึงจุด วิมุตโต.'ที่มา : blog ไม่บอก reference แต่แจ้งว่ารวบรวมมาจากหลายที่

ความคิดเห็น 24/1/2008 14:30


--------------------
หยุดนิ่งนั้นแหละไซร้ พรหมจรรย์
พระผุดผ่านทุกวัน สะอาดเกลี้ยง
นิวรณ์หมดสุขสันต์ สดชื่น
ชีพรื่นธรรมหล่อเลี้ยง ผ่องทั้งกายใจ

สุนทรพ่อ


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


krumoo

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การงานอาชีพ