เครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลกับโรงเรียนต่างประเทศ (MOU)

        โรงเรียนพิมายวิทยาเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งจะต้องพัฒนาทุกด้านเพื่อให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ซึ่งการมีโครงสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนากับต่างประเทศก็เป็นการเตรียมความพร้อมอีกส่วนหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีการแลกเปลียนประสบการณ์ร่วมพัฒนาครู รวมทั้งหาแนวทางพัฒนานักเรียนให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ตามแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ควบคู่กับความเป็นเลิศทางวิชาการ

        ดังน้ันเพื่อให้มีการสร้างเครือข่ายร่วมมือกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนพิมายวิทยาจึงได้มีการทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน (MOU)  ระหว่าง นายประจักษ์   ธีรพงศธร ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา และ Mr. Patric Hogan ผู้อำนวยการ Shelton College International ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ณ Shelton College International ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเตรียมก้าวเข้าสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนที่มีความรู้ และแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมั่นใจ ซึ่งเป็นโรงเรียนแรกในจังหวัดนครราชสีมาที่สามารถดำเนินการสร้างเครือข่ายของโรงเรียนกับโรงเรียนในต่างประเทศ

 

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี