โครงการสอนและการวัดและประเมินผล

โครงสร้างการวัดและประเมินผล

รหัสวิชา ว32244  รายวิชา ชีววิทยา  4                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่ 1

เวลาเรียน 3 ชั่วโมง / สัปดาห์                       60  ชั่วโมง / ภาคเรียน                         1.5  หน่วยกิต

 

คาบที่

จำนวนชั่วโมง

ผลการเรียนรู้

การประเมินผล

รวม

ความรู้

ทักษะ

คุณลักษณะ

1

1

ปฐมนิเทศ

-

-

-

-

2-6

5

1. สืบค้นและอธิบายเกี่ยวกับ 
การศึกษาพันธุกรรมของเมนเดล  การค้นพบกฎ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดลและ  ความหมายของคำต่างๆที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

10

5

4

19

7-9

3

2.  สืบค้น  วิเคราะห์และนำเสนอ
การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมที่นอกเหนือกฎของเมนเดล

10

5

4

19

10-15

6

3.  สืบค้นและอธิบายการค้นพบ 
สารพันธุกรรมและการค้นพบบทบาทของโครโมโซม  รูปร่างลักษณะ จำนวนและส่วนประกอบของโครโมโซมและจีโนมของสิ่งมีชีวิต

15

10

4

29

16-18

3

4. อธิบายองค์ประกอบทางเคมี โครงสร้างโมเลกุลของ DNA และจีโนม

10

5

4

19

19-24

6

5. วิเคราะห์  อธิบายและสรุปเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA  บทบาทของ DNA ที่มีต่อ     การควบคุมลักษณะทาง         พันธุกรรม และการสังเคราะห์โปรตีน

20

10

4

34

25-27

3

6. สืบค้น  วิเคราะห์และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุที่ทำให้เกิดมิวเทชัน  และผลกระทบที่เกิดจากมิวเทชัน

10

5

4

19

คาบที่

จำนวนชั่วโมง

ผลการเรียนรู้

การประเมินผล

รวม

ความรู้

ทักษะ

คุณลักษณะ

28-30

3

7. สืบค้น  วิเคราะห์และนำเสนอ    เกี่ยวกับพันธุวิศวกรรมการคัดเลือกพันธุ์หรือโคลนนิ่งและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อมนุษย์

10

10

4

24

31-32

2

8. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอเกี่ยวกับหลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

5

5

3

13

33-35

3

9. สืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์และอธิบายแนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ สิ่งมีชีวิตของ    
ลามาร์กและดาร์วิน

10

5

4

19

36-41

6

10. ตรวจสอบ  วิเคราะห์และอธิบาย กลไกต่างๆ ที่ทำให้เกิด  วิวัฒนาการ ของสิ่งมีชีวิต  อธิบายกระบวนการเกิด สปีชีส์ใหม่และอธิบายลำดับ  วิวัฒนาการของมนุษย์

15

10

4

29

42-43

2

11. สำรวจตรวจสอบ  สืบค้นและ   นำเสนอเกี่ยวกับองค์ประกอบของ  ความหลากหลายทางชีวภาพ  ระบบ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและ      นำเสนอเกณฑ์ที่ใช้จำแนกหมวดหมู่ของ สิ่งมีชีวิตและลำดับการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต

10

10

4

24

 

คาบที่

จำนวนชั่วโมง

ผลการเรียนรู้

การประเมินผล

รวม

ความรู้

ทักษะ

คุณลักษณะ

44-60

17

12. สืบค้น  วิเคราะห์และนำเสนอ  ลักษณะที่สำคัญและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  โพรคาริโอต   โพรทิสต์  พืช  ฟังไจและสัตว์  บทบาทของ  สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ที่มีต่อระบบนิเวศและมนุษย์  รวมทั้งวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและ       ความหลากหลายทางชีวภาพ        ในประเทศไทย

25

20

7

52

รวม

150

100

50

300

 หมายเหตุ : ผลการเรียนรู้ข้อที่ 1 - 7 สอบระหว่างภาคเรียน

                   ผลการเรียนรู้ข้อที่ 8-12 สอบปลายภาคเรียน