การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

โรงเรียนพิมายวิทยา รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม พ.ศ.2562  

ถ่ายภาพ : คุณครูวสันต์ปรางชมภู

             : คุณครูสระพงษ์  สร้อยเพชร

ดูภาพกิจกรรม

 

 


0


sr

: ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี