นักเรียน ม.5/1 เข้าค่าย มทส.21-23 มิ.ย.60

นักเรียน ชั้น ม.5/1 โรงเรียนพิมายวิทยา ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2560 เข้าค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ตามโครงการฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการใช้สถานที่ห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์ วิทยากรที่ให้ความรู้ในการฝึกปฏิบิติการฯ ตลอดทั้ง 3 วัน .....คลิกภาพประกอบ

Untitled-1.jpg

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


scimath

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์