scimath หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณตามโครงการ | ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ | ปฏิทินโครงการ | รายชื่อนักเรียน | โครงงานวิทยาศาสตร์
qrcode


กิจกรรมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
• ปฐมนิเทศนักเรียน ปี 2556
• Sci_Show
• ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 1
• การแข่งขันโครงงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม
• ห้องเรียนพิเศษพิมายวิทยา

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนพิมายวิทยา

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนพิมายวิทยา รับสมัครนักเรียน ม.1/1 และ ม.4/1  วันที่ 20-24 กพ.2560  ม.1 ,ม.4 สอบ 5, 6 มีค.60 ปี 2560  ..........


       เป็นโครงการในความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) เพื่อเป็นการขยายฐานการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดย
     ✥ ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนพิเศษ
     ✥ นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการเพิ่มพิเศษ เช่น การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา การได้รับการฝึกงานกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัย หรือ ในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน และได้รับการส่งเสริมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ
ปรัชญาและวัตถุประสงค์การจัดการศึกษา
        พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพเพื่อเป็นฐานในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยา ศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสนใจอย่างเต็มตามศักยภาพพร้อมทั้ง ปลูกฝังให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และมีความเป็นนักวิจัยอย่างลึกซึ้ง
โครงสร้างหลักสูตร
         การจัดสาระการเรียนรู้และหน่วยกิตของสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรห้องเรียน พิเศษให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ และออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมเป็นวิชาเลือกโดยเน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ตรงกับปรัชญาการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการ พร้อมทั้งเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษให้เข้มข้นมากขึ้น โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ ประกอบด้วยรายวิชาและเกณฑ์ ขั้นต่ำของกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระรวมทั้งสิ้น 97.0 หน่วยกิต
 ความสำเร็จของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ม. 6/1 ปีการศึกษา 2555 รุ่นชมพูพันธ์ทิพย์   คลิก
  --------------------------------------------------------------------------------------------------
     ประชาสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559   

คะแนนฟิสิกส์สัประยุทธ์ ปี 2559

การจัดแบ่งสายแข่งขัน คลิก
Untitled-1.jpg
   

samuch.jpg
*** ยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษฯ ม.3/1 ที่สอบผ่านรอบแรก โครงการ วมว.
       โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่
        เด็กชายภูธนะ  ชาครนิธิพงศ์  เด็กหญิงชลธิชา หาญสงคราม
        และ เด็กหญิงปิยาภรณ์ ชูขำ คลิก
wmw.jpg
       โครงการ วมว โรงเรียนสาธิต มอดินแดง ภายใต้การดูแลของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        เด็กหญิงนลินทิพย์  โกกอุ่น นางสาวนิวาริน เทอดไพรสันต์
        เด็กหญิงอรณัฐ พูนวรรณกุล คลิก
wmw02.jpg
*** ยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษฯ ที่สอบคัดเลือกผ่านโควตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น'60
       นายธนกฤต พิณกระโทก  คณะทันตแพทย์ศาสตร์
Tanagid.jpg
       นางสาวนวแพรว  มะลิลา  คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
navapeaw.jpg
       นางสาวฐิตารีย์  จุนเจือ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
titaree.jpg
       นายเมธี  แตงอ่อน คณะนิติศาสตร์
metee.jpg
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560
       นางสาวพรรษชล  กิตติสกนธ์
pusachol.jpg
*** ยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษฯ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนเข้าคณะแพทยศาสตร์
       ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2559 ได้แก่
        นายวรากร  ป้องกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
        นางสาวหทัยภัทร  ถวิลหวัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.....
odod25592.jpg
*** ยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ม.6/1 ในการประกวดการนำเสนอ
       โครงงานวิทยาศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ ในงานประชุมวิชาการ เครือข่ายห้องเรียน
        พิเศษฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด 28 โรงเรียน
        ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2559  ณ รร.สิรินธร จังหวัดสุรินทร์
        ได้รับรางวัล ชมเชย ได้แก่ โครงงานเตาย่างลดควัน The study compared the
         pattern of the stove, reduce air pollution the effective.
         จัดทำโดย นายเมธี แตงอ่อน นายพสธร วัชรพานิชย์  แล
         นายนนทวัฒน์  สุขจินดาเสถียร
         ครูที่ปรึกษา ครูจรัญ  เข็มพิมาย และ ครูปาริยา  พงษ์นิยะกุล

surin copy.jpg

*** ยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ม.6/1 ในการแข่งขัน
        ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
           
ชนะเลิศ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
       'การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ของแผ่นดูดซับ
       จากเส้
นใยของผักตบชวา ต้นกก และชานอ้อย' 
       ได้แก่
นายยุทธชัย ผลพิมาย นางสาวกมลวรรณ ขาวอุไร และ
       นางสาวกีร์นันท์ หงษ์ศิริ
 ครูที่ปรึกษา นางอมรา มานะดี
       
เหรียญทอง พร้อมเงินรางวัลเพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน
       ระดับประเทศต่อไป

kku01.jpg

        ชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
        การศึกษาเปรียบเทียบการดับกลิ่นแก๊สแอมโมเนียโดยใช้ถ่านและพืช ได้แก่
        
นางสาว เกวลิน หิ้วพิมาย  นางสาว ณิชกานต์ เครือวีระและ
        นางสาว อมราพร อมัติรัตนะ

        ครูที่ปรึกษา นางสาว สุทิน ฝ่ายนา

kku02.jpg

*** ยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ม.6/1 ในการแข่งขัน
        ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
        ระดับจังหวัดครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัด
        นครราชสีมา วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จัดโดย สพม. เขต ๓๑ click ดูภาพ

 โครงงานคณิคศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่
         นายกฤษฎา  หมั่นคง นางสาวฐิตารีย์  จุนเจือ และ
         นายพงศกร  สุพรรณชาติ
  ครูที่ปรึกษา 
นางทิพพา  แก้วหนองแสง

pro02.jpg

โครงงานวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เป็นตัวแทนจังหวัดแข่่งขันระดับภาค
 ได้แก่
          นายไทยศิลป์  แซ่แต้  นางสาวดวงฤดี  งามพิมาย และ
           นางสาวดวงหทัย  อริยเดช
 ครูที่ปรึกษา นางสาวสุชาดา  ปัทมเจริญ 

pro01.jpg

*** โจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์2017 สำหรับนักเรียนชั้น ม.4/1 ปีการศึกษา 2559 ใช้ในการ
        แก้ปัญหา ภาคเรียนที่ 2/2559 OpenHouse PM  click  ***

***นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ชั้น ม.๕/๑ เข้าค่ายฝึกปฎิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่
๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรานารี (มทส.) สาขา ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์  โดยมีคุณครูอรอุมา แก้วกล้า และคณะ
ดูแล
อย่างใกล้ชิด คลิก ดูภาพประกอบ

msu.jpg


ข่าวสาร
ค่ายปฏิบัติการห้องพิเศษวิทย์ ม.3/1 ณ มทส. ระหว่าง 31 ตค.-1 พย.2559
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2016-10-31 20:40:59 74 0 Approve
งานประชุมวิชาการโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2016-09-12 15:47:17 101 0 Approve
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2016-09-12 14:20:29 105 0 Approve
ค่ายปฏิบัติการ มทส.ชั้น ม.5/1
เมื่อ : 2016-06-20 15:12:38 399 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
โครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เครือข่ายโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ ฮอลิเดย์ปาร์คเขาใหญ่ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 4-5 มิถุนายน 2559
เมื่อ : 2016-06-10 09:31:31 155 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ในงานเกษตรสุรนารี ๕๙ ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ มกราคม ๒๕๕๙
เมื่อ : 2016-01-08 15:11:14 214 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น 'เครื่องบินพลังยาง' 7-8 พย. 2558
เมื่อ : 2015-11-06 12:52:16 283 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปี'58 วันที่ 4-6 พย. 58
เมื่อ : 2015-11-06 12:51:30 322 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนพิมายวิทยา วันที่ 23-24 มกราคม 2559

เมื่อ : 2016-03-03 10:58:42 270 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
เครื่องบินพลังยาง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2015-12-13 14:15:43 117
ค่ายวิทยาศาสตร์ 'ทางทะเล' แสมสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1,5/1
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2015-11-17 13:06:22 288
ค่ายพัฒนาทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 2557
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2014-06-18 09:05:14 492
ม.5/1 ปีการศึกษา 2555 นำเสนอเค้าโครงโครงงานฯ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-01-30 09:47:42 978
ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม@ทับลาน 2555
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-01-09 11:33:56 1292
รับเงินสนับสนุนโครงงานจาก สสวท.
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2012-12-25 14:25:52 846
ค่ายฝึกทักษะปฏิบัติการ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2012-11-19 21:19:28 1002
ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล2
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2012-11-08 16:04:49 1114

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
104742  กิจกรรม

ข้อมูลห้องเรียนพิเศษวิทย์
• กรอบหลักสูตรใหม่
• ห้องเรียนพิเศษฯสตรีวิทย์
• การจัดการเรียน
• เว็บห้องเรียนพิเศษสสวท.
• ฟิสิกส์สัประยุทธ์
• หลักสูตร
• facebook


โรงเรียนพิมายวิทยา
397 ม.14 ถ.อนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ 044-471105 โทรสาร 044-471282
E-mail:phimai@pm.ac.th , phimai.mty31@gmail.com

นโยบาย |
Generated 1.210010 sec.