scimath หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
qrcode


กิจกรรมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
• ปฐมนิเทศนักเรียน ปี 2556
• Sci_Show
• ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 1
• การแข่งขันโครงงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม
• ห้องเรียนพิเศษพิมายวิทยา

กิจกรรม

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนพิมายวิทยา

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนพิมายวิทยา ยินดีต้อนรับสมัครนักเรียน ม.1/1 และ ม.4/1  ใหม่ ประจำ ปี 2561  ..........


       เป็นโครงการในความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) เพื่อเป็นการขยายฐานการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดย
     ✥ ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนพิเศษ
     ✥ นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการเพิ่มพิเศษ เช่น การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา การได้รับการฝึกงานกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัย หรือ ในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน และได้รับการส่งเสริมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ
ปรัชญาและวัตถุประสงค์การจัดการศึกษา
        พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพเพื่อเป็นฐานในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยา ศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสนใจอย่างเต็มตามศักยภาพพร้อมทั้ง ปลูกฝังให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และมีความเป็นนักวิจัยอย่างลึกซึ้ง
โครงสร้างหลักสูตร
         การจัดสาระการเรียนรู้และหน่วยกิตของสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรห้องเรียน พิเศษให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ และออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมเป็นวิชาเลือกโดยเน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ตรงกับปรัชญาการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการ พร้อมทั้งเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษให้เข้มข้นมากขึ้น โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ ประกอบด้วยรายวิชาและเกณฑ์ ขั้นต่ำของกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระรวมทั้งสิ้น 97.0 หน่วยกิต
 ความสำเร็จของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ม. 6/1 ปีการศึกษา 2555 รุ่นชมพูพันธ์ทิพย์   คลิก
  --------------------------------------------------------------------------------------------------
     ประชาสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561   
.......นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ชั้น ม.5/1 โรงเรียนพิมายวิทยา จำนวน 30 คน เข้าค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   โดยใช้ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากคณาจารย์   และเจ้าหน้าที่จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561  คลิก ดูภาพ
.......ประชุม ปฐมนิเทศ และร่วมกิจกรรมนักเรียนใหม่โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ม.4/1 จำนวน 30 คน โรงเรียนพิมายวิทยา จัดโดย กลุ่มโรงเรียนห้องเรียนพิเศษ ฯ ที่ 1 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ระหว่าง วันที่ 15-16 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คลิก ภาพทั้งหมด
.......นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ชั้น ม.4/1 2/1 และ ม.3/1 (90 คน)  เข้าค่ายดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ณ โรงเรียนพิมายวิทยา และทัศนศึกษาศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรตื 7 รอบ หอดูดาว และท้องฟ้าจำลอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2561....
.......นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ชั้น ม.1/1 จำนวน 30 คน และ ม.4/1 จำนวน 30 คน เข้าค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560....
.......นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ชั้น ม.5/1 โรงเรียนพิมายวิทยา จำนวน 30 คน เข้าค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใช้ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 คลิก ดูภาพ
.......ประชุม ปฐมนิเทศ และร่วมกิจกรรมนักเรียนใหม่โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ม.4/1 จำนวน 30 คน โรงเรียนพิมายวิทยา จัดโดย กลุ่มโรงเรียนห้องเรียนพิเศษ ฯ ที่ 1 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อ.เมือง จ.นครราชสีมา ระหว่าง วันที่ 16-17 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คลิก ภาพทั้งหมด
   ..... คณะครูโรงเรียนพิมายวิทยาได้มีโอกาสไปฝึกอบรมทางวิชาการกับวิทยากรที่เชี่ยวชาญจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ระหว่างวันที่ 13-15 และ 27-30  มีนาคม 2560 คลิก 1 2 และ ยังได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จากโรงเรียนมหิดลฯ ในสาขา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา  ในการที่จะนำความรู้และทักษะทางวิชาการมาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ ฯ ประจำปีการศึกษา 2560 นี้ต่อไป.... 

ข่าวสาร
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-02-15 09:13:47 524 0 Approve
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานเกษตรสุรนารี 60 ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2560
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-01-24 10:16:04 464 0 Approve
ค่ายดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 2/1 และ 3/1 ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2561
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-01-24 09:04:11 538 0 Approve
ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2560
เมื่อ : 2018-01-24 08:43:37 481 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดชลบุรี
เมื่อ : 2018-01-22 14:47:13 563 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
กิจกรรมประชุมวิชาการ ม.5/1 และ 6/1 ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2560
เมื่อ : 2017-09-13 14:38:50 573 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
กิจกรรมการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
เมื่อ : 2017-09-01 15:19:50 574 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
นักเรียน ม.5/1 เข้าค่าย มทส.21-23 มิ.ย.60
เมื่อ : 2017-06-24 10:57:29 840 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 วันที่ 15-16 ธันวาคม 2560

เมื่อ : 2018-01-22 15:08:43 484 0
ค่ายวิทยาศาสตร์ทางสิ่งแวดล้อม วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ม.1 และ ม.4

เมื่อ : 2017-09-01 14:14:22 559 0
ปฐมนิเทศ ม.4/1 รร.บุรีรัมย์พิทยาคม 16 - 17 มิถุนายน 2560

เมื่อ : 2017-06-26 08:46:42 613 0
กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนพิมายวิทยา วันที่ 23-24 มกราคม 2559
เมื่อ : 2016-03-03 10:58:42 1089 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
เครื่องบินพลังยาง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2015-12-13 14:15:43 733
ค่ายวิทยาศาสตร์ 'ทางทะเล' แสมสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1,5/1
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2015-11-17 13:06:22 899
ค่ายพัฒนาทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 2557
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2014-06-18 09:05:14 1080
ม.5/1 ปีการศึกษา 2555 นำเสนอเค้าโครงโครงงานฯ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-01-30 09:47:42 1587
ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม@ทับลาน 2555
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-01-09 11:33:56 1936
รับเงินสนับสนุนโครงงานจาก สสวท.
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2012-12-25 14:25:52 1454
ค่ายฝึกทักษะปฏิบัติการ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2012-11-19 21:19:28 1640
ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล2
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2012-11-08 16:04:49 1733

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
175010  โฆษณา

โรงเรียนพิมายวิทยา
397 ม.14 ถ.อนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ 044-471105 โทรสาร 044-471282
E-mail:phimai@pm.ac.th , phimai.mty31@gmail.com

นโยบาย |
Generated 0.902532 sec.