scimath หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณตามโครงการ | ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ | ปฏิทินโครงการ | รายชื่อนักเรียน | โครงงานวิทยาศาสตร์
qrcode


กิจกรรมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
• ปฐมนิเทศนักเรียน ปี 2556
• Sci_Show
• ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 1
• การแข่งขันโครงงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม
• ห้องเรียนพิเศษพิมายวิทยา

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนพิมายวิทยา

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนพิมายวิทยา รับสมัครนักเรียน ม.1/1 และ ม.4/1  วันที่ 20-24 กพ.2560  ม.1 ,ม.4 สอบ 5, 6 มีค.60 ปี 2560  ..........


       เป็นโครงการในความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) เพื่อเป็นการขยายฐานการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดย
     ✥ ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนพิเศษ
     ✥ นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการเพิ่มพิเศษ เช่น การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา การได้รับการฝึกงานกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัย หรือ ในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน และได้รับการส่งเสริมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ
ปรัชญาและวัตถุประสงค์การจัดการศึกษา
        พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพเพื่อเป็นฐานในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยา ศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสนใจอย่างเต็มตามศักยภาพพร้อมทั้ง ปลูกฝังให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และมีความเป็นนักวิจัยอย่างลึกซึ้ง
โครงสร้างหลักสูตร
         การจัดสาระการเรียนรู้และหน่วยกิตของสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรห้องเรียน พิเศษให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ และออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมเป็นวิชาเลือกโดยเน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ตรงกับปรัชญาการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการ พร้อมทั้งเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษให้เข้มข้นมากขึ้น โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ ประกอบด้วยรายวิชาและเกณฑ์ ขั้นต่ำของกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระรวมทั้งสิ้น 97.0 หน่วยกิต
 ความสำเร็จของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ม. 6/1 ปีการศึกษา 2555 รุ่นชมพูพันธ์ทิพย์   คลิก
  --------------------------------------------------------------------------------------------------
     ประชาสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559   
   ..... คณะครูโรงเรียนพิมายวิทยาได้มีโอกาสไปฝึกอบรมทางวิชาการกับวิทยากรที่เชี่ยวชาญจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ระหว่างวันที่ 13-15 และ 27-30  มีนาคม 2560 คลิก 1 2 และ ยังได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จากโรงเรียนมหิดลฯ ในสาขา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา  ในการที่จะนำความรู้และทักษะทางวิชาการมาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ ฯ ประจำปีการศึกษา 2560 นี้ต่อไป.... 
ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2560 ###
m1.png
m4.png
คะแนนฟิสิกส์สัประยุทธ์ ปี 2559
การจัดแบ่งสายแข่งขัน คลิก

ข่าวสาร
คณะครูอบรมที่ รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ 13-15 และ 27-30 มี.ค.60
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2017-03-16 23:38:34 83 0 Approve
ค่ายปฏิบัติการห้องพิเศษวิทย์ ม.3/1 ณ มทส. ระหว่าง 31 ตค.-1 พย.2559
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2016-10-31 20:40:59 133 0 Approve
งานประชุมวิชาการโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2016-09-12 15:47:17 176 0 Approve
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อ : 2016-09-12 14:20:29 158 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ค่ายปฏิบัติการ มทส.ชั้น ม.5/1
เมื่อ : 2016-06-20 15:12:38 455 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
โครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เครือข่ายโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ ฮอลิเดย์ปาร์คเขาใหญ่ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 4-5 มิถุนายน 2559
เมื่อ : 2016-06-10 09:31:31 232 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ในงานเกษตรสุรนารี ๕๙ ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ มกราคม ๒๕๕๙
เมื่อ : 2016-01-08 15:11:14 255 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น 'เครื่องบินพลังยาง' 7-8 พย. 2558
เมื่อ : 2015-11-06 12:52:16 328 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนพิมายวิทยา วันที่ 23-24 มกราคม 2559

เมื่อ : 2016-03-03 10:58:42 350 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
เครื่องบินพลังยาง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2015-12-13 14:15:43 161
ค่ายวิทยาศาสตร์ 'ทางทะเล' แสมสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1,5/1
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2015-11-17 13:06:22 336
ค่ายพัฒนาทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 2557
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2014-06-18 09:05:14 531
ม.5/1 ปีการศึกษา 2555 นำเสนอเค้าโครงโครงงานฯ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-01-30 09:47:42 1018
ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม@ทับลาน 2555
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-01-09 11:33:56 1328
รับเงินสนับสนุนโครงงานจาก สสวท.
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2012-12-25 14:25:52 888
ค่ายฝึกทักษะปฏิบัติการ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2012-11-19 21:19:28 1048
ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล2
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2012-11-08 16:04:49 1156

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
112801  กิจกรรม

ข้อมูลห้องเรียนพิเศษวิทย์
• กรอบหลักสูตรใหม่
• ห้องเรียนพิเศษฯสตรีวิทย์
• การจัดการเรียน
• เว็บห้องเรียนพิเศษสสวท.
• ฟิสิกส์สัประยุทธ์
• หลักสูตร
• facebook


โรงเรียนพิมายวิทยา
397 ม.14 ถ.อนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ 044-471105 โทรสาร 044-471282
E-mail:phimai@pm.ac.th , phimai.mty31@gmail.com

นโยบาย |
Generated 1.057412 sec.