การแข่งขันตอบปัญหาสมุนไพรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2563

โรงเรียนพิมายวิทยาได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันตอบปัญหาสมุนไพรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ
โดยวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก จังหวัดปทุมธานี มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 180 ทีมทั่วประเทศ โรงเรียนพิมายวิทยาส่งนักเรียน
เข้าร่วมทั้งหมด 11 ทีม ภายใต้การควบคุมดูแลของ คุณครูหทัยชนก ชนะชัย และคุณครูณัตพล พลธรรม  ได้รับรางวัล ดังนี้


1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ได้แก่ นางสาวมนัสนันท์ ยืนยง และ นางสาวศุภลักษณ์ สังฆมณี 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ได้แก่ นางสาวณัฐฐินันท์ พูนเกษม และ นางสาวลักษมี ชั้นกลาง 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

3. ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 24 ทีมสุดท้ายจาก 180 ทีมทั่วประเทศ ได้รับเกียรติบัตร ดังนี้
นางสาวมาริสา ซาตี และ นางสาวชนิดา พูนดี 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

4. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับเกียรติบัตร ดังนี้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 
นางสาวกนกกร ดาราวรรณรัตน์        นางสาวพิริยะพร ค้าขาย
นายปวริศ แก้วพรม                         นายวรเมธ ยางกลาง
นางสาวธัญญมาสน์ มวยดี               นางสาวฑิตยา พัฒนกุล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวพลวดี ศรีหาบุญทัน            
นายวัชรพล พูนศรี
นางสาวพิมพิมล เปรี่ยมพิมาย             
นางสาวกนกพร ทองกลาง
นายสุทธิพงษ์ ประจิตร                
นางสาววริสรา ปะโมทะโก
นางสาวธนพร ชัยธรรม                
นางสาวปัญญาพร เลียบกลาง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
นายปัณณวิชญ์ ปั่นสันเทียะ             
นางสาววศินี อิติปิ


 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


sr

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี