ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Homepage ครูเบญจวรรณ นะค่ะ

ครูเบญจวรรณ  จินดาฤทธิ์
ครู วิทยะฐานะชำนาญการพเศษ (ชีววิทยา)
กศ.บ. ชีววิทยา ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่ทำงาน : โรงเรียนพิมายวิทยา ตำบลในเมือง  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
E-mail : benjawan_27@hotmail.com
facebook : benjawan_27@hotmail.com 

สืบค้นข้อมูล

เวปไซด์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2555
   5 พฤษภาคม 2555 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1  
   6 พฤษภาคม 2555 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4  
   8 พฤษภาคม 2555 ประกาศผล รายงานตัว เลือกวิชาเพิ่มเติม ม.1  
    9 พฤษภาคม 2555 ประกาศผล รายงานตัว  ม.4  
   10 พฤษภาคม 2555 ม.2 และ ม.3 ลงทะเบียนเรียน
   11 พฤษภาคม 2555 ม.5 และ ม.6 ลงทะเบียนเรียน
   12 พฤษภาคม 2555 มอบตัวนักเรียน ม.1
   13 พฤษภาคม 2555 มอบตัวนักเรียน ม.4
   14 พฤษภาคม 2555 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1
   15 พฤษภาคม 2555 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4
   16 พฤษภาคม 2555 เปิดภาคเรียนที่ 1/2555

RSS รอบรู้ข่าวสาร

กสทช.ตั้งตู้แดงรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
   กสทช. ตั้งตู้แดงเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นโดยเฉพาะ สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการคอรัปชั่น และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการมองหาช่องทางการร้องเรียนเพื่อแจ้งปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งนำไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ