น.ส.พัชรนันท์  กุลวรพิสิษฐ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนพิมายวิทยา 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๑
email: tammykul@hotmail.com
 www.facebook.com/kulworapisit
โทร ๐๔๔-๔๗๑๒๘๑ ค่อ ๑๓,๑๕