บทความที่ค้นพบ

• Ext-7 เผยแพร่ผลงานวิชาการ
• Ext-1 ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
•
•
• ข่าวประชาสัมพันธ์-main
• Ex-1 Main
• Ex-1 Main
• Ex1-Main
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
    5 พ.ย. 2556 ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
      ชำระเงินบำรุงการศึกษา และลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1


 
 ศูนย์ฯภาษาจีน ร.ร.พิมายวิทยา และ สถาบันขงจื๊อ  ม.ขอนแก่น 
      ขอเชิญสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน  ประจำปี  2556
      2013 HSK汉语水平考试 (Hanyu  Shuiping  Kaoshi  :  HSK)
      รับสมัคร  1 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน  2556
      สอบวันที่ 1 ธันวาคม 2556  (สอบที่ ร.ร.สุขานารี)

      รายละเอียด | ใบสมัคร

   สรุปผลการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาประเภทโควตา 
      
และรับตรงปีการศึกษา 2555 | ตามสาขาวิชา | ตามมหาวิทยาลัย |  

   โรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงาน
      วิทยาศาสตร์ เนื่องในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 8
      “การวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน”
 วันที่ 8-9 พ.ย. 2555
 | รายละเอียด |

  
 ขอขอบคุณ คุณกอบุญ นาคะเกษียร ที่ได้มอบหนังสือ   The New Lexicon Webster's 

      Dictionary of the English Language และ Hello America - A Video English 
      Course - Intermediate  เพื่อใช้ในห้องสมุดโรงเรียนพิมายวิทยา

  
 World-Class Standard School Project | ม.ต้น ม. ปลาย 


  
 งานแผนงานและโครงการ|แบบฟอร์มโครงการ||แบบฟอร์มงาน||มาตรฐานสมศ|  


  
 แนวทางการดำเนินงาน เรื่องทัศนศึกษาโครงการเรียนฟรี 15 ปี     
 ข่าวสารงานบริหาร
   
 สพม.31 ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม 18 พ.ย. 2554 ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
 
    การประชุมสัญจรผู้บริหารโรงเรียน สพม.เขต 31 26 พ.ค. 2554   

    การสัมมนาศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน    

    การบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
      โดยใช้รูปแบบ PHIMAI MODEL | รายละเอียด |