บทความที่ค้นพบ

• Ext-7 เผยแพร่ผลงานวิชาการ
• Ext-1 ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
•
•
• ข่าวประชาสัมพันธ์-main
• Ex-1 Main
• Ex-1 Main
• Ex1-Main
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
 ข่าวประชาสัมพันธ์

    30 เม.ย. 2557  ชั้น ม.1 ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนพบครูที่ปรึกษา
                             รับตารางเรียน และคู่มือนักเรียน
     
2 พ.ค. 2557   ชั้น ม.4 ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนพบครูที่ปรึกษา 
                             รับตารางเรียน และคู่มือนักเรียน

     6 พ.ค. 2557   ลงทะเบียนเรียน รับตารางเรียน รับอุปกรณ์การเรียน ม.2 ม.3 
     7 พ.ค. 2557   ลงทะเบียนเรียน รับตารางเรียน รับอุปกรณ์การเรียน ม.5 ม.6
     8 พ.ค. 2557   ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.1
 
     9 พ.ค. 2557   ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.4
   14 พ.ค. 2557   เปิดเรียนทุกระดับชั้น

     
           ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
           ประเภทนักเรียนทั่วไป
     
           ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
           ประเภทนักเรียนทั่วไป


  ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2
    ชั้น ป.6 ชั้น ม.2ชั้น ม.5|
  หนังสือการรับครูอาสาสมัครภาษาจีน ปีการศึกษา 2557 | รายละเอียด |
  ขอแสดงความยินดีโรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวด

     โครงงานวิทยาศาสตร์ 

ในงาน “เกษตรสุรนารี’57” 2 รางวัล

| รายละเอียด|
  สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
    ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครพนม-มุกดาหาร  วันที่ 11-13 ธ.ค. 2556
   |รายละเอียด |

  โรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลดีเด่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
     การประกวดรางวัล
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ปี พ.ศ. 2556
    (Thailand Tourism Awards 2013)
 

  
  สรุปผลการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาประเภทโควตา 
    
และรับตรงปีการศึกษา 2555 | ตามสาขาวิชา | ตามมหาวิทยาลัย |  
  โรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงาน
    วิทยาศาสตร์ เนื่องในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 8
    “การวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน”
 วันที่ 8-9 พ.ย. 2555
 | รายละเอียด |

  ขอขอบคุณ คุณกอบุญ นาคะเกษียร ที่ได้มอบหนังสือ   The New Lexicon Webster's 

    Dictionary of the English Language และ Hello America - A Video English 
    Course - Intermediate  เพื่อใช้ในห้องสมุดโรงเรียนพิมายวิทยา

 
 World-Class Standard School Project | ม.ต้น ม. ปลาย 

 
 งานแผนงานและโครงการ|แบบฟอร์มโครงการ||แบบฟอร์มงาน||มาตรฐานสมศ|  

 
 แนวทางการดำเนินงาน เรื่องทัศนศึกษาโครงการเรียนฟรี 15 ปี   


  
 ข่าวสารงานบริหาร

 
 สพม.31 ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม 18 พ.ย. 2554 ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
 
  การประชุมสัญจรผู้บริหารโรงเรียน สพม.เขต 31 26 พ.ค. 2554   

  การสัมมนาศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน    

  การบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
    โดยใช้รูปแบบ PHIMAI MODEL | รายละเอียด |