ครูเบญจวรรณ  จินดาฤทธิ์
ครู วิทยะฐานะชำนาญการพเศษ (ชีววิทยา)
กศ.บ. ชีววิทยา ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่ทำงาน : โรงเรียนพิมายวิทยา ตำบลในเมือง  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
E-mail : benjawan_27@hotmail.com
facebook : benjawan_27@hotmail.com