วิชา การสื่อกสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation)

จำนวน 1.0 หน่วยการเรียนรู้  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผลการเรียนรู้

     1. วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง

     2. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว 4,000 คำ หรือ ภาษาอังกฤษ ความยาว 2,500 คำ

     3. นาเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว(Oral individual presentation) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย

     4. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ โดยใช้การสนทนา / วิพากษ์ผ่านสื่ออิเลคทรอนิค เช่น e-conference, social media online

     5. เห็นประโยชน์และคุณค่าการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์

 


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติเยี่ยมชม

18974

กิจกรรม