is หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


เมนูหลัก
• คำอธิบายรายวิชา/ผลการเรียนรู้
• โครงสร้างรายวิชา
• การวัดผลประเมินผล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
• โครงงานคืออะไร
• ประเภทของโครงงาน
• ขั้นตอนการทำโครงงาน
• การคิดและเลือกหัวข้อโครงงาน
• การเขียน Mind Mapping
• การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
• การเขียนเค้าโครง
• ที่มาแหล่งข้อมูลโครงงาน


ดาวน์โหลด
• แบบฟอร์มการศึกษาค้นคว้า
• เค้าโครงของโครงงานวิชา การสื่อกสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation)

จำนวน 1.0 หน่วยการเรียนรู้  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผลการเรียนรู้

     1. วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง

     2. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว 4,000 คำ หรือ ภาษาอังกฤษ ความยาว 2,500 คำ

     3. นาเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว(Oral individual presentation) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย

     4. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ โดยใช้การสนทนา / วิพากษ์ผ่านสื่ออิเลคทรอนิค เช่น e-conference, social media online

     5. เห็นประโยชน์และคุณค่าการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์

 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติ
เยี่ยมชม
17974  กิจกรรม


โรงเรียนพิมายวิทยา
397 ม.14 ถ.อนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ 044-471105 โทรสาร 044-471282
E-mail:phimai@pm.ac.th , phimai.mty31@gmail.com

นโยบาย |
Generated 0.041239 sec.