เว็บไซต์หน่วยงาน

เว็บไซต์ความรู้

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

2321400

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขอแสดงความยินดี นักเรียนได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพ Thailand Biennale, Korat 2021 ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า โดยนางสาวมนัสนันท์ ดุลบดี นักเรียนชั้น ม.6/5 ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ครูผู้สอน คุณครูสมบัติ  จันทร์ตรี เข้ารับรางวัลวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช | รายละเอียด |

 

   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

     รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะฟิสิกส์ วิชาฟิสิกส์ 3
      เรื่อง คลื่น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย นางนันท์นภัส  เชิดฉาย 
     | บทคัดย่อ |  

     วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาความสามารถในการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ Present
       Simple Tense ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13 โดย นางวนิดา ศรีนุชศาสตร์
     | บทคัดย่อ |  

     วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาแบบฝึกทักษะฟิสิกส์ วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต
       สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โดย นางนันท์นภัส เชิดฉาย 
      | บทคัดย่อ |  

     การพัฒนากิจกรรมแบบฝึกหัดฝึกทักษะฟิสิกส์ วิชา ฟิสิกส์ยุคใหม่และนิวเคลียร์
       เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยครูนันท์นภัส  เชิดฉาย 
       | บทคัดย่อ |  

     วิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
       เรื่อง การหาผลบวกอนุกรมเรขาคณิตอนันต์ โดยใช้เทคนิคการสอน KWDL 
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ค 33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2  
       | บทคัดย่อ | เล่มรายงาน 1 | เล่มรายงาน 2 |

     การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามรูปแบบสะเต็มศึกษา
       (STEM Education) เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
       ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยครูวิลาวรรณ์  พัฒนกุล
       | บทคัดย่อ |  

     การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถ
      ในการคิดแก้ปัญหาและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
      ปีที่ 2 โดยครูวิลาวรรณ์  พัฒนกุล | บทคัดย่อ

    แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
      วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดย ครูสาวิตรี แก้วเก่ง  รายละเอียด | 

    แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม รายวิชาค21101 คณิตศาสตร์
       พื้นฐาน1สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยครูนันทพัชร์ สุขประทีปศิลป์ 
       รายละเอียด |