เว็บไซต์หน่วยงาน

เว็บไซต์ความรู้

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

2300747

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ผลการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพิมายวิทยาส่งนักเรียนเข้าแข่งขันและได้รับรางวัล ดังนี้
     - ชนะเลิศการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
     - ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น
     - รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
     - รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
     - รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น
     - รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 
 
     | รายละเอียด |

  ขอแสดงความยินดี นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาสมุนไพรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี
ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563
| รายละเอียด |

 ขอแสดงความยินดี นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การนำเสนอผลงานวิจัยโครงงานการพัฒนานักวิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 10 กันยายน 2563
| รายละเอียด |

 ขอแสดงความยินดี นักเรียนได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคคะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 9 - 10 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | รายละเอียด |

- การนำเสนอโครงงานภาคภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลชมเชย
- การนำเสนอโครงงานภาคภาษาไทย ได้รับรางวัลเหรียญทอง 3 โครงงาน และ รางวัลเหรียญเงิน 5 โครงงาน

 ขอแสดงความยินดี นักเรียนได้รีบรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ระดับ ม.ต้น และม.ปลาย เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทยประจำปี 2563 วันที่ 19 กันยายน 2563 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

รางวัลชนะเลิศระดับชั้น ม.ต้น ได้แก่ ด.ญ.ณัฐณิชา  ชูอิฐ นักเรียนชั้น ม.3/2

รางวัลชนะเลิศระดับชั้น ม.ปลาย ได้แก่ นายชัยวัฒน์  กร่ำมะเริง นักเรียนชั้น ม.6/8

 | รายละเอียด |

  งานคอมพิวเตอร์จัดอบรมการใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์
  ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 | รายละเอียด |

 เผยแพร่ข้อมูล เรื่อง การบริการสังคมโดยใช้รูปแบบ PHIMAI Model
   สู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน ของโรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา
   รายละเอียด |

โรงเรียนพิมายวิทยารับการประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) วันที่ 16-18 ธันวาคม 2562
รายละเอียด |


  ขอแสดงความยินดี โรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ ในงานประชุมวิชาการของคุรุสภาประจำปี 2562 ในโครงการ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 จากผลงานเรื่อง 'การบริการสังคมโดยใช้รูปแบบ PHIMAI Model สู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน'
  | รายละเอียดและภาพถ่าย |

  

   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

     วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาความสามารถในการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ Present
       Simple Tense ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13 โดย นางวนิดา ศรีนุชศาสตร์
     | บทคัดย่อ |  

     วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาแบบฝึกทักษะฟิสิกส์ วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต
       สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โดย นางนันท์นภัส เชิดฉาย 
      | บทคัดย่อ |  

     การพัฒนากิจกรรมแบบฝึกหัดฝึกทักษะฟิสิกส์ วิชา ฟิสิกส์ยุคใหม่และนิวเคลียร์
       เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยครูนันท์นภัส  เชิดฉาย 
       | บทคัดย่อ |  

     วิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
       เรื่อง การหาผลบวกอนุกรมเรขาคณิตอนันต์ โดยใช้เทคนิคการสอน KWDL 
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ค 33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2  
       | บทคัดย่อ | เล่มรายงาน 1 | เล่มรายงาน 2 |

     การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามรูปแบบสะเต็มศึกษา
       (STEM Education) เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
       ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยครูวิลาวรรณ์  พัฒนกุล
       | บทคัดย่อ |  

     การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถ
      ในการคิดแก้ปัญหาและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
      ปีที่ 2 โดยครูวิลาวรรณ์  พัฒนกุล | บทคัดย่อ

    แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
      วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดย ครูสาวิตรี แก้วเก่ง  รายละเอียด | 

    แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม รายวิชาค21101 คณิตศาสตร์
       พื้นฐาน1สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยครูนันทพัชร์ สุขประทีปศิลป์ 
       รายละเอียด |