PM-School | 成員    日曆   

 | 登錄。  

  登錄。     |                   

ข้อมูลทั่วไป
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
• กลยุทธ์ /จุดเน้นของโรงเรียน
• ประวัติโรงเรียน
• วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน
• ทำเนียบผู้บริหาร
• ข้อมูลโรงเรียน
• โครงสร้างงาน
• คณะกรรมการสถานศึกษา
• ข้อมูลนักเรียน
• สารสนเทศบุคลากร
• สมาคมศิษย์เก่าฯ
• เกียรติประวัติ
• แผนผังโรงเรียน
• ภาพถ่ายทางอากาศ
• แผนผังจุดบริการ Wifi
• หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
• ติดต่อโรงเรียน

เว็บไซต์กลุ่มงาน
• กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
• กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
• กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
• กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

บุคลากร
• ผู้บริหาร
• กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
• กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
• กลุ่มสาระภาษาไทย
• กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
• กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
• กลุ่มสาระศิลปะ
• กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
• กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
• พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง
• ลูกจ้างประจำ

เว็บไซต์ภายใน
• เว็บไซต์โรงเรียน (เก่า)
• E-book
• เว็บครูธีรศิลป์
• งานแนะแนว
• งานคอมพิวเตอร์
• ศูนย์ภาษาจีน
• ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น
• สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
• ค้นฐานข้อมูลพรรณไม้
• ห้องเรียนพิเศษ
• เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ยุวมัคคุเทศก์
• งาน TRC
• สภานักเรียน
• กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

เว็บไซต์หน่วยงาน

เว็บไซต์ความรู้

ดาวน์โหลด
• ไฟล์ Demo ใช้ในการอบรม KM1461654   ข่าวประชาสัมพันธ์

   15 พ.ค. เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทุกห้องเรียน 
  .................................................................................................................     
   ขอแสดงความยินดีนาฏศิลป์พิมายวิทยา การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
     ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ 
ได้รับรางวัล
     ชนะเลิศเหรียญทอง 
การแสดงรำวงมาตรฐาน ม.1-3 และรางวัลเหรียญทอง
     (ลำดับที่ 4)
 การแสดงระบำมาตรฐาน ม. 4-6|รายละเอียด| 
   
   ขอแสดงความยินดี นายฐิติชัย ดุ้งกลาง ม.6/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   
    เหรียญทอง การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม. 4-6
    การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
    ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ รายละเอียด 
ข่าวสาร-กิจกรรม
อบรมครูตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา รุ่นที่ 3 ประถมศึกษา
ข่าวสาร (ทั่วไป)
sr
 2017-05-01 11:19:52 89 0
อบรมครูตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา รุ่นที่ 2 ม.ต้น
ข่าวสาร (ทั่วไป)
sr
 2017-04-26 11:16:17 121 0
ศูนย์การอบรมสะเต็มศึกษา สพฐ .๔๑ พิมายวิทยา สพม.เขต.๓๑
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Wasan
 2017-04-19 09:05:18 117 0
อบรมครูตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา รุ่นที่ 1 ม.ปลาย
sr
 2017-04-19 17:11:58 109 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
การรับนักเรียน พ.ศ.2560
 2017-04-17 18:06:53 314 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
การประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ ๒_๒๕๕๙
Wasan
 2017-04-10 08:30:36 136 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
มินิไลท์แอนด์ซาวด์
Teerasin
 2017-02-26 10:15:44 180 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)


   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
    แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม รายวิชาค21101 คณิตศาสตร์
       พื้นฐาน1สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยครูนันทพัชร์ สุขประทีปศิลป์ 
    การพัฒนารูปแบบการสอนแบบผสมผสาน เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
       คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย ครูสุธาสินี  สว่างศรี 
    แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนจดหมายกิจธุระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
       โดย ครูกัญจนพร  ยวนกระโทก 
    แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิคของโพลยา
      รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 3 ว30203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
      โดย ครูนิออน  วิชัย โรงเรียนเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
    แบบฝึกเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทย ชนิดและหน้าที่ของคำ 
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  เรื่อง คำอุทาน โดย ครูนิชาภา ลาดกระโทก 
   แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
     วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน โดย ครูสาวิตรี แก้วเก่ง
  

   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 โดยใช้บทเรียน
     คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ท่องโลกอินเทอร์เน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
     โดย ครูจรูญ  ธรรมประชา | บทคัดย่อ |


   การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพิมายวิทยา
     ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดย ผอ.ประจักษ์ ธีรพงศธร 

   โครงการศูนย์เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง  | บทคัดย่อ |ภาพกิจกรรม |

   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ เรื่อง พันธะเคมี
    โดยครูลัดดาวัลย์ รักกุศล

   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
     เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง โดยครูสมเกียรติ  สุขสมัย

   แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล  คุณครูพัชรนันท์  กุลวรพิสิษฐ์ 

   เรขาคณิตวิเคราะห์ ครูมยุรี  วงศ์สวัสดิ์อาภา

   บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องประโยคบอกเล่า ครูบัลลังก์  แสนเมือง
 
ข่าวแนะแนวการศึกษา(รับตรง) ข่าวจาก www.enttrong.com

อ่านข่าวรับตรงทั้งหมดที่นี่ระบบงานออนไลน์

• ดาวน์โหลดโปรแกรม
• ใบสมัครสมาคมศิษย์เก่าฯ
• ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
• รายชื่อนักเรียน 1/2560
• วารสารโรงเรียน
• คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง และครู
• แบนเนอร์ประจำกลุ่มสาระต่างๆ
• ตราโรงเรียน ครุฑ สัญลักษณ์
• ฟอนต์มาตรฐานราชการ
• คู่มือการใช้งาน KM
• วัน-เวลาปัจจุบัน

ข่าว - หนังสือพิมพ์
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• คมชัดลึก
• มติชน
• ผู้จัดการออนไลน์
• สยามกีฬา
• ไทยโพสต์
• กรุงเทพธุรกิจ
• สยามรัฐ
• Nation Channel
• Bangkok Post
• The Nation

เว็บไซต์อื่น ๆ

หนังสือออนไลน์
• นิตยสารปลูกปัญญา
• เศรษฐกิจพอเพียง


โรงเรียนพิมายวิทยา
397 ม.14 ถ.อนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ 044-471105 โทรสาร 044-471282
E-mail:phimai@pm.ac.th , phimai.mty31@gmail.com

|
Generated 1.611834 sec.