PM-School Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

ข้อมูลทั่วไป
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
• กลยุทธ์ /จุดเน้นของโรงเรียน
• ประวัติโรงเรียน
• วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน
• ทำเนียบผู้บริหาร
• ข้อมูลโรงเรียน
• โครงสร้างงาน
• คณะกรรมการสถานศึกษา
• ข้อมูลนักเรียน
• สารสนเทศบุคลากร
• สมาคมศิษย์เก่าฯ
• เกียรติประวัติ
• แผนผังโรงเรียน
• ภาพถ่ายทางอากาศ
• แผนผังจุดบริการ Wifi
• หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
• ติดต่อโรงเรียน

เว็บไซต์กลุ่มงาน
• กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
• กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
• กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
• กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

บุคลากร
• ผู้บริหาร
• กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
• กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
• กลุ่มสาระภาษาไทย
• กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
• กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
• กลุ่มสาระศิลปะ
• กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
• กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
• พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง
• ลูกจ้างประจำ

เว็บไซต์ภายใน
• เว็บไซต์โรงเรียน (เก่า)
• E-book
• เว็บครูธีรศิลป์
• งานแนะแนว
• งานคอมพิวเตอร์
• ศูนย์ภาษาจีน
• ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น
• สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
• ค้นฐานข้อมูลพรรณไม้
• ห้องเรียนพิเศษ
• เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ยุวมัคคุเทศก์
• งาน TRC
• สภานักเรียน
• กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

เว็บไซต์หน่วยงาน

เว็บไซต์ความรู้

ดาวน์โหลด
• ไฟล์ Demo ใช้ในการอบรม KM

Activity

Statistic
Counter
1409896   ข่าวประชาสัมพันธ์


  รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ

    สมัครวันที่ 27-30 มีนาคม 2560
 |รายละเอียด |
  รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ตามโครงการห้องเรียนพิเศษ
    คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม |รายละเอียด |
   |ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ | ชั้น ม.1 |ชั้น ม.4 | 


   ขอแสดงความยินดีนักเรียนนาฏศิลป์พิมายวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
     การแสดงรำวงมาตรฐาน ม.1-3 และรางวัลเหรียญทอง(ลำดับที่ 4)
     การแสดงระบำมาตรฐาน ม. 4-6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
     ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ |รายละเอียด|
 

  ขอแสดงความยินดี นายฐิติชัย ดุ้งกลาง ม.6/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
    เหรียญทอง การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม. 4-6

    การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
    ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ |รายละเอียด|
 

 

  ขอแสดงความยินดีทีมนักกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิง 7 คนของพิมายวิทยา 

    ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38


  หลักเกณฑ์การประกวดคลิปวิดีโอ 'ตามรอยเท้าพ่อ' 
  

   ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2559

     | ผลการทดสอบ |  


   ขอแสดงความยินดีเด็กชายโชติตระกูล  เข็มพิมาย และนายธนวัฒน์  พึ่งพิมาย
     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับ ม.ต้น
     ของโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภพด้านวิทยาศาสตร์และ
     การบิน ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดายามบรมราชกุมารี


ข่าวสาร-กิจกรรม
มินิไลท์แอนด์ซาวด์
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create by : Teerasin
Create : 2017-02-26 10:15:44 8 0
จัดแข่งเรือพาย กีฬาแห่งชาติ
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create by : Teerasin
Create : 2017-02-15 14:44:39 8 0
ต้อนรับคณะทัวร์จีน
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create by : Teerasin
Create : 2017-02-05 09:37:18 13 0
เทศกาลเที่ยวเมืองไทย
Create by : Teerasin
Create : 2017-01-27 22:23:45 5 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
พิธีเปิดงานย่าโม2560
Create by : Teerasin
Create : 2017-03-23 20:34:47 12 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม. 4-6
Create by : sr
Create : 2017-03-08 12:07:41 145 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
PM.Open House2017
Create by : Teerasin
Create : 2017-02-22 15:21:13 499 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

more


   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
    แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม รายวิชาค21101 คณิตศาสตร์
       พื้นฐาน1สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยครูนันทพัชร์ สุขประทีปศิลป์ 
    การพัฒนารูปแบบการสอนแบบผสมผสาน เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
       คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย ครูสุธาสินี  สว่างศรี 
    แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนจดหมายกิจธุระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
       โดย ครูกัญจนพร  ยวนกระโทก 
    แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิคของโพลยา
      รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 3 ว30203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
      โดย ครูนิออน  วิชัย โรงเรียนเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
    แบบฝึกเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทย ชนิดและหน้าที่ของคำ 
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  เรื่อง คำอุทาน โดย ครูนิชาภา ลาดกระโทก 
   แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
     วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน โดย ครูสาวิตรี แก้วเก่ง
  

   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 โดยใช้บทเรียน
     คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ท่องโลกอินเทอร์เน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
     โดย ครูจรูญ  ธรรมประชา | บทคัดย่อ |


   การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพิมายวิทยา
     ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดย ผอ.ประจักษ์ ธีรพงศธร 

   โครงการศูนย์เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง  | บทคัดย่อ |ภาพกิจกรรม |

   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ เรื่อง พันธะเคมี
    โดยครูลัดดาวัลย์ รักกุศล

   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
     เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง โดยครูสมเกียรติ  สุขสมัย

   แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล  คุณครูพัชรนันท์  กุลวรพิสิษฐ์ 

   เรขาคณิตวิเคราะห์ ครูมยุรี  วงศ์สวัสดิ์อาภา

   บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องประโยคบอกเล่า ครูบัลลังก์  แสนเมือง
 
ข่าวแนะแนวการศึกษา(รับตรง) ข่าวจาก www.enttrong.com

อ่านข่าวรับตรงทั้งหมดที่นี่ระบบงานออนไลน์

• ดาวน์โหลดโปรแกรม
• ใบสมัครสมาคมศิษย์เก่าฯ
• ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
• รายชื่อนักเรียน 2/2559
• วารสารโรงเรียน
• คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง และครู
• แบนเนอร์ประจำกลุ่มสาระต่างๆ
• ตราโรงเรียน ครุฑ สัญลักษณ์
• ฟอนต์มาตรฐานราชการ
• คู่มือการใช้งาน KM
• วัน-เวลาปัจจุบัน

ข่าว - หนังสือพิมพ์
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• คมชัดลึก
• มติชน
• ผู้จัดการออนไลน์
• สยามกีฬา
• ไทยโพสต์
• กรุงเทพธุรกิจ
• สยามรัฐ
• Nation Channel
• Bangkok Post
• The Nation

เว็บไซต์อื่น ๆ

หนังสือออนไลน์
• นิตยสารปลูกปัญญา
• เศรษฐกิจพอเพียง


โรงเรียนพิมายวิทยา
397 ม.14 ถ.อนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ 044-471105 โทรสาร 044-471282
E-mail:phimai@pm.ac.th , phimai.mty31@gmail.com

Policy |
Generated 1.487141 sec.