บทความที่ค้นพบ

• Ext-7 เผยแพร่ผลงานวิชาการ
• Ext-1 ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
•
•
• ข่าวประชาสัมพันธ์-main
• Ex-1 Main
• Ex-1 Main
• Ex1-Main
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศโรงเรียนพิมายวิทยา

 

  เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
     |รายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน|

  


 

ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4 (ห้องเรียนปกติ) 


     | ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม | ประเภทนักเรียนทั่วไป |
        ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 (ห้องเรียนปกติ) 
     | ในเขตพื้นที่บริการ | นอกเขตและทั่วไป | ความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ |
   
  
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ) 
  
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)     เปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้ปกครอง ชั้น ม.1 และ ม.4 ดังนี้   
   10 พ.ค 2559 ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ
 ม.1 (ทุกห้องเรียน)  
   11 พ.ค. 2559 ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ ม.4 (ทุกห้องเรียน)  


   12 พ.ค 2559 ลงทะเบียน/รับตารางเรียนและอุปกรณ์การเรียน (ม.2, ม.3)
   13 พ.ค. 2559 ลงทะเบียน/รับตารางเรียนและอุปกรณ์การเรียน (ม.5, ม.6)
   16 พ.ค. 2559 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559