บทความที่ค้นพบ

• Ext-7 เผยแพร่ผลงานวิชาการ
• Ext-1 ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
•
•
• ข่าวประชาสัมพันธ์-main
• Ex-1 Main
• Ex-1 Main
• Ex1-Main
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
      สรุปผลการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555
      | ตามมหาวิทยาลัย | ตามสาขาวิชา
   --------------------- การรับนักเรียนปีการศึกษา 2556 ------------------
    ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ |รายละเอียด|
     - ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภท ห้องเรียนพิเศษ 
       วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  | ชั้น ม.1 | ชั้น ม.4
    ประเภทห้องเรียนปกติ |รายละเอียด|
      27 มี.ค. ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัว ม.1 ห้องเรียนปกติ
      | ประเภทเขตพื้นที่บริการ | ประเภททั่วไป |
      28 มี.ค. ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัว ม.4 ห้องเรียนปกติ
      | ประกาศผลสอบเข้า ม.4 ทุกประเภท |
   --------------------------------------------------------------------------
      22 เม.ย. นักเรียน ม.1 รับเงินซื้อเครื่องแบบนักเรียน และรับอุปกรณ์การเรียน 
      23 เม.ย. นักเรียน ม.4 รับเงินซื้อเครื่องแบบนักเรียน และรับอุปกรณ์การเรียน
      29 เม.ย. มอบตัว ลงทะเบียนเรียน ประชุมผู้ปกครอง ม.1 ทุกประเภท
      30 เม.ย. มอบตัว ลงทะเบียนเรียน ประชุมผู้ปกครอง ม.4 ทุกประเภท

     ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2556  
 --------------------------------------------------------------------------
    ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
       ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ |ผลการทดสอบรายละเอียดการรับรางวัล |   
    รายชื่อศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนและผู้ประสานงาน 
    โรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงาน
      วิทยาศาสตร์ เนื่องในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 8
      “การวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน” วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2555 | รายละเอียด | 
    ขอขอบคุณ คุณกอบุญ นาคะเกษียร ที่ได้มอบหนังสือ The New Lexicon Webster's 
      Dictionary of the English Language และ Hello America - A Video English 
      Course - Intermediate  เพื่อใช้ในห้องสมุดโรงเรียนพิมายวิทยา
    รายชื่อนักเรียนที่สามารถสอบศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาประเภทโควตา 
      และรับตรงปีการศึกษา 2554 | ทั้งหมด  | เฉพาะ Admissions |   
    World-Class Standard School Project | ม.ต้น ม. ปลาย 
    งานแผนงานและโครงการ|แบบฟอร์มโครงการ||แบบฟอร์มงาน||มาตรฐานสมศ|  
    แนวทางการดำเนินงาน เรื่องทัศนศึกษาโครงการเรียนฟรี 15 ปี   
   ข่าวสารงานบริหาร
    สพม.31 ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม 18 พ.ย. 2554 ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 
    การประชุมสัญจรผู้บริหารโรงเรียน สพม.เขต 31 26 พ.ค. 2554   
    การสัมมนาศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน    
    การบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
      โดยใช้รูปแบบ PHIMAI MODEL | รายละเอียด |