บทความที่ค้นพบ

• Ext-7 เผยแพร่ผลงานวิชาการ
• Ext-1 ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
•
•
• ข่าวประชาสัมพันธ์-main
• Ex-1 Main
• Ex-1 Main
• Ex1-Main
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
 ข่าวประชาสัมพันธ์


  รับสมัครนักเรียน ม.1และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
    ปีการศึกษา 2558
วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ กลุ่มงานบริหารวิชาการ
    อาคาร 4 โรงเรียนพิมายวิทยา  | ประกาศการรับสมัคร      ประกาศรายชื่อผู้สมัครและห้องสอบ ห้องเรียนพิเศษ
             วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
| ชั้น ม.1 | ชั้น ม.4

  สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2557 วันที่ 23-27 ก.พ. 2558 
     | ตารางสอบคำสั่งกรรมการคุมสอบ |

  ตารางสอบปลายภาคโดยใช้ข้อสอบกลางของ สพฐ. (ชั้น ม.1 - ม.2)
    
 | ตารางสอบ คำสั่งกรรมการคุมสอบ | 


  
โปรแกรมช่วยคํานวณภาษี ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2557   รับสมัครนักเรียน ม.1และ ม.4 ห้องเรียนปกติ
    ปีการศึกษา 2558
วันที่ 20-24 มีนาคม 2558 ณ อาคารรัฐประชาสมาคาร
    โรงเรียนพิมายวิทยา 
| ประกาศการรับสมัคร |


  ขอขอบคุณ คุณกำพล คุณอรทัย  ตรียมณีรัตน์ ทำบุญเนื่องในโอกาส
     ปีใหม่
และวันเด็กแห่งชาติ โดยได้บริจาคอุปกรณ์กีฬาบาสเกตบอล 
     ให้กับนักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยา เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท
     (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
 

  แบบสำรวจศิษย์เก่าโรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
    | ดาวน์โหลด |
 


  
 ข่าวสารงานบริหาร

  การบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
    โดยใช้รูปแบบ PHIMAI MODEL | รายละเอียด |