บทความที่ค้นพบ

• Ext-7 เผยแพร่ผลงานวิชาการ
• Ext-1 ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
•
•
• ข่าวประชาสัมพันธ์-main
• Ex-1 Main
• Ex-1 Main
• Ex1-Main
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main

 ข่าวประชาสัมพันธ์

   | ตารางสอบ | คำสั่งคณะกรรมการคุมสอบ |

  ขอแสดงความยินดี นักเรียนได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพ Thailand Biennale, Korat 2021 ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า โดยนางสาวมนัสนันท์ ดุลบดี นักเรียนชั้น ม.6/5 ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ครูผู้สอน คุณครูสมบัติ  จันทร์ตรี เข้ารับรางวัลวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช | รายละเอียด |

  ผลการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพิมายวิทยาส่งนักเรียนเข้าแข่งขันและได้รับรางวัล ดังนี้
     - ชนะเลิศการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
     - ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น
     - รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
     - รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
     - รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น
     - รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 
 
     | รายละเอียด |

  ขอแสดงความยินดี นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาสมุนไพรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี
ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563
| รายละเอียด |

 ขอแสดงความยินดี นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การนำเสนอผลงานวิจัยโครงงานการพัฒนานักวิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 10 กันยายน 2563
| รายละเอียด |

 ขอแสดงความยินดี นักเรียนได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคคะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 9 - 10 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | รายละเอียด |

- การนำเสนอโครงงานภาคภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลชมเชย
- การนำเสนอโครงงานภาคภาษาไทย ได้รับรางวัลเหรียญทอง 3 โครงงาน และ รางวัลเหรียญเงิน 5 โครงงาน

 ขอแสดงความยินดี นักเรียนได้รีบรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ระดับ ม.ต้น และม.ปลาย เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทยประจำปี 2563 วันที่ 19 กันยายน 2563 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

รางวัลชนะเลิศระดับชั้น ม.ต้น ได้แก่ ด.ญ.ณัฐณิชา  ชูอิฐ นักเรียนชั้น ม.3/2

รางวัลชนะเลิศระดับชั้น ม.ปลาย ได้แก่ นายชัยวัฒน์  กร่ำมะเริง นักเรียนชั้น ม.6/8

 | รายละเอียด |

 งานคอมพิวเตอร์จัดอบรมการใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์
  ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 | รายละเอียด |

 เผยแพร่ข้อมูล เรื่อง การบริการสังคมโดยใช้รูปแบบ PHIMAI Model
   สู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน ของโรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา
   รายละเอียด |

โรงเรียนพิมายวิทยารับการประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) วันที่ 16-18 ธันวาคม 2562
รายละเอียด |


  ขอแสดงความยินดี โรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ ในงานประชุมวิชาการของคุรุสภาประจำปี 2562 ในโครงการ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 จากผลงานเรื่อง 'การบริการสังคมโดยใช้รูปแบบ PHIMAI Model สู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน'
  | รายละเอียดและภาพถ่าย |