บทความที่ค้นพบ

• Ext-7 เผยแพร่ผลงานวิชาการ
• Ext-1 ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
•
•
• ข่าวประชาสัมพันธ์-main
• Ex-1 Main
• Ex-1 Main
• Ex1-Main
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ตโรงเรียนพิมายวิทยา พ.ศ.2559  
    |ประกาศ | ร่างขอบเขตของงาน (TOR) |

------------------------- การรับสมัครนักเรียน 2559 -----------------------

  รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
    ปีการศึกษา 2559


    |   ประกาศรับสมัคร/รายละเอียดการสมัคร   |
 

   รับสมัคร 20-24 ก.พ. 2559 ณ ห้องวิชาการ อาคาร 4

-----------------------------------------------------------------------------
  รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2559 

   |   ประกาศรับสมัคร/รายละเอียดการสมัคร   | 
 
   รับสมัคร 20-24 มี.ค. 2559 ณ หอประชุมรัฐประชาสมาคาร

----------------------------------------------------------------------------

 ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์
    ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2558

   
 
|  ป.6  | ม.1  | ม.2  | ม.3  | ม.4 | ม.5 | 
   

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 23-26,29 .ก.พ. 2559
 
| ตารางสอบ  |คำสั่งกรรมการคุมสอบ |

 แบบสำรวจศิษย์เก่าโรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
    | ดาวน์โหลด | 

   ข่าวสารงานบริหาร

  การบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
    โดยใช้รูปแบบ PHIMAI MODEL | รายละเอียด |