บทความที่ค้นพบ

• Ext-7 เผยแพร่ผลงานวิชาการ
• Ext-1 ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
•
•
• ข่าวประชาสัมพันธ์-main
• Ex-1 Main
• Ex-1 Main
• Ex1-Main
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main

 ข่าวประชาสัมพันธ์
------------------------- 
ปฏฺิทินการรับนักเรียน 2559 -------------------------------
  ประกาศการรับสมัครห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯ
    แผนผังที่นั่งห้องสอบ ห้องเรียนพิเศษ ฯ / ม.1/  ม.4  

   5 มี.ค. 2559 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ)
   6 มี.ค. 2559 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)
   10 มี.ค. 2559 ประกาศผล/รายงานตัว ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ)
   11 มี.ค. 2559 
ประกาศผล/รายงานตัว ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)

   20-24 มี.ค. 2559 รับสมัคร ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ)
   26 มี.ค. 2559 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 (ห้องเรียนปกติ)
   27 มี.ค. 2559 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 (ห้องเรียนปกติ)
-------------------------------------------------------------------------------------
   2 เม.ย. 2559 ประกาศผล/รายงานตัว/เลือกวิชาเพิ่มเติม ม.1 (ห้องเรียนปกติ)
   3 เม.ย. 2559 
ประกาศผล/รายงานตัว ม.4 (ห้องเรียนปกติ)
   7 เม.ย. 2559 มอบตัว/ลงทะเบียนเรียน ม.1 (ทุกห้องเรียน)
   8 เม.ย. 2559 มอบตัว/ลงทะเบียนเรียน ม.4 (ทุกห้องเรียน)
-------------------------------------------------------------------------------------
   6 พ.ค. 2559 ประชุมผู้ปกครอง ม.1 (ทุกห้องเรียน)
   9 พ.ค. 2559 ประชุมผู้ปกครอง ม.4 (ทุกห้องเรียน)
   10 พ.ค 2559 ปฐมนิเทศ ม.1 (ทุกห้องเรียน)
   11 พ.ค. 2559 ปฐมนิเทศ ม.4 (ทุกห้องเรียน)

-------------------------------------------------------------------------------------
   12 พ.ค 2559 ลงทะเบียน/รับตารางเรียนและอุปกรณ์การเรียน (ม.2, ม.3)
   13 พ.ค. 2559 ลงทะเบียน/รับตารางเรียนและอุปกรณ์การเรียน (ม.5, ม.6)
   16 พ.ค. 2559 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

-------------------------------------------------------------------------------------
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ตโรงเรียนพิมายวิทยา พ.ศ.2559  
     |ประกาศ | ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา |

  ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์
     ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2558

   
 
|  ป.6  | ม.1  | ม.2  | ม.3  | ม.4 ม.5 | 
   

  สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 23-26,29 .ก.พ. 2559
 
 ตารางสอบ  |คำสั่งกรรมการคุมสอบ 

  แบบสำรวจศิษย์เก่าโรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
  ดาวน์โหลด | 


   ข่าวสารงานบริหาร

  การบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
    โดยใช้รูปแบบ PHIMAI MODEL | รายละเอียด |