บทความที่ค้นพบ

• Ext-7 เผยแพร่ผลงานวิชาการ
• Ext-1 ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
•
•
• ข่าวประชาสัมพันธ์-main
• Ex-1 Main
• Ex-1 Main
• Ex1-Main
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
 ข่าวประชาสัมพันธ์

9 มี.ค. 2558 ประกาศผลสอบ และลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ทุกระดับชั้น
16 มี.ค. 2558 ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบพร้อมรุ่น
                        และนักเรียนที่ยังแก้ 0 ร, มส ไม่ผ่านให้สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 

30 มี.ค. 2558 ซ้อมรับใบประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6 (จบพร้อมรุ่น)
31 มี.ค. 2558 พิธีรับใบประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6 (จบพร้อมรุ่น)
รับสมัครนักเรียน ม.1และ ม.4 ห้องเรียนปกติ
   ปีการศึกษา 2558 วันที่ 20-24 มีนาคม 2558 ณ อาคารรัฐประชาสมาคาร
   โรงเรียนพิมายวิทยา  | ประกาศการรับสมัคร |ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
   ปีการศึกษา 2558   ชั้น ม.1| ชั้น ม.4|
  โปรแกรมช่วยคํานวณภาษี ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2557 


  ขอขอบคุณ คุณกำพล คุณอรทัย  ตรียมณีรัตน์ ทำบุญเนื่องในโอกาส
     ปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ โดยได้บริจาคอุปกรณ์กีฬาบาสเกตบอล 
     ให้กับนักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยา เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท
     (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

 

  แบบสำรวจศิษย์เก่าโรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
    | ดาวน์โหลด | 


   ข่าวสารงานบริหาร

  การบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
    โดยใช้รูปแบบ PHIMAI MODEL | รายละเอียด |