บทความที่ค้นพบ

• Ext-7 เผยแพร่ผลงานวิชาการ
• Ext-1 ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
•
•
• ข่าวประชาสัมพันธ์-main
• Ex-1 Main
• Ex-1 Main
• Ex1-Main
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
 ข่าวประชาสัมพันธ์

    ปฏิทินปฏิบัติงาน เม.ย. - พ.ค.2560  
  ..........................................................................................................
    1-3 พ.ค. อบรมครูทางไกลบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา
   
 8 พ.ค.
 ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1
    9 พ.ค.  ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 
    11 พ.ค.  ม.2 ม.3 ลงทะเบียนเรียน ชำระเงินค่ากิจกรรม รับเงินสนับสนุนฯ
   12 พ.ค.  ม.5 ม.6 ลงทะเบียนเรียน ชำระเงินค่ากิจกรรม รับเงินสนับสนุนฯ
   15 พ.ค. เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทุกห้องเรียน


   ขอแสดงความยินดีนาฏศิลป์พิมายวิทยา การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
     ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ 
ได้รับรางวัล
     ชนะเลิศเหรียญทอง 
การแสดงรำวงมาตรฐาน ม.1-3 และรางวัลเหรียญทอง
     (ลำดับที่ 4)
 การแสดงระบำมาตรฐาน ม. 4-6|รายละเอียด| 
               
   ขอแสดงความยินดี นายฐิติชัย ดุ้งกลาง ม.6/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   
    เหรียญทอง การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม. 4-6
    การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
    ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ รายละเอียด   


   ขอแสดงความยินดีทีมนักกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิง 7 คนของพิมายวิทยา     
     กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
 

   

   ขอแสดงความยินดีเด็กชายโชติตระกูล  เข็มพิมาย และนายธนวัฒน์  พึ่งพิมาย
     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับ ม.ต้น
     ของโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภพด้านวิทยาศาสตร์และ
     การบิน ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดายามบรมราชกุมารี