บทความที่ค้นพบ

• Ext-7 เผยแพร่ผลงานวิชาการ
• Ext-1 ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
•
•
• ข่าวประชาสัมพันธ์-main
• Ex-1 Main
• Ex-1 Main
• Ex1-Main
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
 ข่าวประชาสัมพันธ์

-------
ปฏฺิทินการรับนักเรียน (ห้องเรียนพิเศษ) -------
  ประกาศการรับสมัครห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯ
    แผนผังที่นั่งห้องสอบ ห้องเรียนพิเศษ ฯม.1/  ม.4  

   5 มีนาคม 2559 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ)
   6 มีนาคม 2559 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)
   10 มีนาคม 2559 ประกาศผล/รายงานตัว ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ)
   11 มีนาคม 2559 
ประกาศผล/รายงานตัว ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)------- ปฏฺิทินการรับนักเรียน (ห้องเรียนปกติ) -------
   20-24 มีนาคม 2559 รับสมัคร ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ)
   26 มีนาคม 2559 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 (ห้องเรียนปกติ)
   27 มีนาคม 2559 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 (ห้องเรียนปกติ)
   2 เมษายน  2559 ประกาศผล/รายงานตัว/เลือกวิชาเพิ่มเติม ม.1 (ห้องเรียนปกติ)
   3 เมษายน  2559 
ประกาศผล/รายงานตัว ม.4 (ห้องเรียนปกติ)
   7 เมษายน  2559 มอบตัว/ลงทะเบียนเรียน ม.1 (ทุกห้อง)
   8 เมษายน  2559 มอบตัว/ลงทะเบียนเรียน ม.4 (ทุกห้อง)


  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ตโรงเรียนพิมายวิทยา พ.ศ.2559  
     |ประกาศ | ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา |

 ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์
    ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2558

   
 
|  ป.6  | ม.1  | ม.2  | ม.3  | ม.4 | ม.5 | 
   

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 23-26,29 .ก.พ. 2559
 
| ตารางสอบ  |คำสั่งกรรมการคุมสอบ |

 แบบสำรวจศิษย์เก่าโรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
    | ดาวน์โหลด | 

   ข่าวสารงานบริหาร

  การบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
    โดยใช้รูปแบบ PHIMAI MODEL | รายละเอียด |