บทความที่ค้นพบ

• Ext-7 เผยแพร่ผลงานวิชาการ
• Ext-1 ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• Ext-5 Main infomation
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
•
•
• ข่าวประชาสัมพันธ์-main
• Ex-1 Main
• Ex-1 Main
• Ex1-Main
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Ext-2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
• Main
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
       
 
       
   

     สรุปผลการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555
      | ตามมหาวิทยาลัย | ตามสาขาวิชา


          

    13 มี.ค. ประกาศผลการสอบทุกระดับชั้น/ลงทะเบียนสอบแก้ตัว/
      สอบแก้ตัวครั้งที่ 1

   ------------------------ การรับนักเรียนปีการศึกษา 2556 -----------------------
    ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ |รายละเอียด|

     - ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภท ห้องเรียนพิเศษ 
       วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
   | ชั้น ม.1 | ชั้น ม.4 |
    ประเภทห้องเรียนปกติ |รายละเอียด|
      27 มี.ค. ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัว ม.1 ห้องเรียนปกติ
      28 มี.ค. ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัว ม.4 ห้องเรียนปกติ
   --------------------------------------------------------------------------
      29 เม.ย. มอบตัว ลงทะเบียนเรียน ประชุมผู้ปกครอง ม.1 ทุกประเภท
      30 เม.ย. มอบตัว ลงทะเบียนเรียน ประชุมผู้ปกครอง ม.4 ทุกประเภท

     ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2556 
   --------------------------------------------------------------------------
    ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
 
      ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ |ผลการทดสอบ| รายละเอียดการรับรางวัล | 
  
    รายชื่อศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนและผู้ประสานงาน  
    โรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงาน
      วิทยาศาสตร์ เนื่องในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 8
      “การวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน”
 วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2555 | รายละเอียด | 

    ขอขอบคุณ คุณกอบุญ นาคะเกษียร ที่ได้มอบหนังสือ The New Lexicon Webster's 
      Dictionary of the English Language และ Hello America - A Video English 
      Course - Intermediate  เพื่อใช้ในห้องสมุดโรงเรียนพิมายวิทยา
    รายชื่อนักเรียนที่สามารถสอบศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาประเภทโควตา 
      
และรับตรงปีการศึกษา 2554 | ทั้งหมด  | เฉพาะ Admissions |   

    World-Class Standard School Project | ม.ต้น ม. ปลาย 
    งานแผนงานและโครงการ|แบบฟอร์มโครงการ||แบบฟอร์มงาน||มาตรฐานสมศ|  
    แนวทางการดำเนินงาน เรื่องทัศนศึกษาโครงการเรียนฟรี 15 ปี   
   ข่าวสารงานบริหาร
   
 สพม.31 ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม 18 พ.ย. 2554 ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
 
    การประชุมสัญจรผู้บริหารโรงเรียน สพม.เขต 31 26 พ.ค. 2554   

    การสัมมนาศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน    

    การบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
      โดยใช้รูปแบบ PHIMAI MODEL | รายละเอียด |